สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 8

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
สัญญาเลขที่ CNTR-00080/67 โครงการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง2940 ร้อยเอ็ด จำนวน 5 รายการ   27 ก.พ. 2567 10
สัญญาเลขที่ CNTR-00079/67 โครงการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค2078 ร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ   23 ก.พ. 2567 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00078/67 โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลชุมพร   13 ก.พ. 2567 10
สัญญาเลขที่ CNTR-00077/67 วัสดุก่อสร้าง   12 ก.พ. 2567 9
สัญญาเลขที่ CNTR-00076/67 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   5 ก.พ. 2567 11
สัญญาเลขที่ CNTR-00074/67 โครงการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-64-0063   29 ม.ค. 2567 202
สัญญาเลขที่ CNTR-00075/67 โครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย   29 ม.ค. 2567 188
สัญญาเลขที่ CNTR-00071/67 วัสดุงานบ้านงานครัว   19 ม.ค. 2567 199
สัญญาเลขที่ CNTR-00072/67 วัสดุสำนักงาน   19 ม.ค. 2567 210
สัญญาเลขที่ CNTR-00073/67 โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 26 รายการ   19 ม.ค. 2567 206
สัญญาเลขที่ CNTR-00070/67 โครงการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน   17 ม.ค. 2567 197
สัญญาเลขที่ CNTR-00069/67 วัสดุงานบ้านงานครัว   11 ม.ค. 2567 45
สัญญาเลขที่ CNTR-00067/67 โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   28 ธ.ค. 2566 17
สัญญาเลขที่ CNTR-00068/67 วัสดุคอมพิวเตอร์   28 ธ.ค. 2566 17
สัญญาเลขที่ CNTR-00064/67 วัสดุสำนักงาน   22 ธ.ค. 2566 14
สัญญาเลขที่ CNTR-00065/67 วัสดุสำนักงาน   22 ธ.ค. 2566 17
สัญญาเลขที่ CNTR-00066/67 วัสดุงานบ้านงานครัว   22 ธ.ค. 2566 12
สัญญาเลขที่ CNTR-00063/67 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์แบบสติ๊กเกอร์ชนิดซีทรูติดกระจก (กองคลัง)   20 ธ.ค. 2566 15
สัญญาเลขที่ CNTR-00059/67 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   19 ธ.ค. 2566 16
สัญญาเลขที่ CNTR-00060/67 โครงการจ้างทำตรายาง (กองคลัง)   19 ธ.ค. 2566 16
สัญญาเลขที่ CNTR-00061/67 โครงการซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เช็ค   19 ธ.ค. 2566 17
สัญญาเลขที่ CNTR-00062/67 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง   19 ธ.ค. 2566 12
สัญญาเลขที่ CNTR-00058/67 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   15 ธ.ค. 2566 19
สัญญาเลขที่ CNTR-00056/67 โครงการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-62-0052 จำนวน 1 รายการ   6 ธ.ค. 2566 21
สัญญาเลขที่ CNTR-00057/67 วัสดุก่อสร้าง   6 ธ.ค. 2566 22
สัญญาเลขที่ CNTR-00054/67 วัสดุสำนักงาน   30 พ.ย. 2566 11
สัญญาเลขที่ CNTR-00055/67 วัสดุงานบ้านงานครัว   30 พ.ย. 2566 18
สัญญาเลขที่ CNTR-00052/67 โครงการซ่อมเครื่อง printer laserjet รหัสครุภัณฑ์ 48-64-0059 จำนวน 1 รายการ   23 พ.ย. 2566 17
สัญญาเลขที่ CNTR-00053/67 โครงการจ้างทำตรายางของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ   23 พ.ย. 2566 15
สัญญาเลขที่ CNTR-00049/67   14 พ.ย. 2566 18