สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 15

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
สัญญาเลขที่ CNTR-00273/66 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   31 ส.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00274/66 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น   31 ส.ค. 2566 10
สัญญาเลขที่ CNTR-00270/2566 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   29 ส.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00271/66 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   29 ส.ค. 2566 7
สัญญาเลขที่ CNTR-00272/66 โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์   29 ส.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00269/66 โครงการซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข2632 ร้อยเอ็ด จำนวน 1 รายการ   28 ส.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00268/66 โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดีเซล B7 (งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน บบ8332 ร้อยเอ็ด และ บล4887 ร้อยเอ็ด)   24 ส.ค. 2566 10
สัญญาเลขที่ CNTR-00264/66 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชุมพร (นางสาวเปรมวดี พลเยี่ยม)   22 ส.ค. 2566 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00265/66 โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดีเซล B7 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน นข2632 ร้อยเอ็ด)   22 ส.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00266/66 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง   22 ส.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00267/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   22 ส.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00263/66 โครงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 2632 ร้อยเอ็ด จำนวน 2 รายการ   21 ส.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00262/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   7 ส.ค. 2566 3
สัญญาเลขที่ CNTR-00260/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   27 ก.ค. 2566 7
สัญญาเลขที่ CNTR-00261/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   27 ก.ค. 2566 9
สัญญาเลขที่ CNTR-00256/66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   25 ก.ค. 2566 8
สัญญาเลขที่ CNTR-00257/66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   25 ก.ค. 2566 9
สัญญาเลขที่ CNTR-00258/66 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 ก.ค. 2566 7
สัญญาเลขที่ CNTR-00259/66 โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง2940 ร้อยเอ็ด จำนวน 4 รายการ   25 ก.ค. 2566 7
สัญญาเลขที่ CNTR-00253/66 โครงการาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   18 ก.ค. 2566 8
สัญญาเลขที่ CNTR-00254/66 โครงการจ้างซ่อมเครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI จำนวน 1 เครื่อง   18 ก.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00255/66 โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0056   18 ก.ค. 2566 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00251/66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากอะคริลิคใสและขายึด TV แบบหมุนได้)   14 ก.ค. 2566 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00252/66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   14 ก.ค. 2566 6
สัญญาเลขที่ CNTR-00249/66 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   12 ก.ค. 2566 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00250/66 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   12 ก.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00247/66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   11 ก.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00248/66 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลเกรดปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังในเขตตำบลชุมพร   11 ก.ค. 2566 4
สัญญาเลขที่ CNTR-00246/66 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   6 ก.ค. 2566 5
สัญญาเลขที่ CNTR-00243/66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5 ก.ค. 2566 5