สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง


ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสุนีรนุช พลเยี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวนารีรัตน์ พวงทวี
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน


นายชนาฉัตร แหลมฉลาด
ผช.นักวิชาการคลัง


นางสาววรรญา ดำเนิน
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนุชบา ประเสริฐสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางทวีพร พรมปาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นายสมศักดิ์ สุขเสริม
พนักงานขับรถยนต์