สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง

สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


นางสาวอนัตตา พลเยี่ยม
นิติกรปฏิบัติการ


จ.อ.วินัส ทองบุตร
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายอรรคชัย ชอบกล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


น.ส.วัญเพ็ญ พัฒนโชติ
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุทธิดา ศรีคัทนา
ผช.นิติกร


นายจักรพร โป๊ะประนม
ผช.จนท.ป้องกันฯ


นางสาวสุดารัตน์ นิตยวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายวิจิตร นนทสิทธิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นางสาวขวัญธิดา ชะปูแสน
คนงานทั่วไป


นายพงค์ศักดิ์ ถินวิชัย
พนง.ดับเพลิง


นายอริสนันต์ พลเยี่ยม
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา