สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง

สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


นางสาวอนัตตา พลเยี่ยม
นิติกรปฏิบัติการ


จ.อ.วินัส ทองบุตร
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.วัญเพ็ญ พัฒนโชติ
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุทธิดา ศรีคัทนา
ผช.นิติกร


นายจักรพร โป๊ะประนม
ผช.จนท.ป้องกันฯ


นางสาวสุดารัตน์ นิตยวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายวิจิตร นนทสิทธิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นางสาวขวัญธิดา ชะปูแสน
คนงานทั่วไป


นายพงค์ศักดิ์ ถินวิชัย
พนง.ดับเพลิง


นายอริสนันต์ พลเยี่ยม
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา