สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)


ออนไลน์ : 23

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567   11 ต.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   9 ต.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 ต.ค. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566   4 ต.ค. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 ก.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   1 ก.ย. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   6 ก.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 78
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   6 มิ.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   2 มิ.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17 และครั้งที่ 18   18 พ.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566   15 พ.ค. 2566 65
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566   15 พ.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16   12 พ.ค. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566   3 พ.ค. 2566 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   3 พ.ค. 2566 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566   24 เม.ย. 2566 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 66
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566   5 เม.ย. 2566 67
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566   27 มี.ค. 2566 75
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   23 มี.ค. 2566 64
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   21 มี.ค. 2566 64
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   17 มี.ค. 2566 66
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต   17 มี.ค. 2566 61
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส   8 มี.ค. 2566 65
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   7 มี.ค. 2566 66
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   7 มี.ค. 2566 63
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   3 มี.ค. 2566 62