สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7)


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7) วันที่ โหลด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   14 ม.ค. 2564 145
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบุมพร   18 ธ.ค. 2563 137
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ และการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวด   14 ก.ย. 2563 144
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด   27 ก.ย. 2562 219
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลชุมพร   26 ก.ย. 2562 217
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   20 ก.ย. 2562 238