สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 15

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566   15 พ.ค. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 พ.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พ.ค. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท3753 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พ.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 (เริ่มจากบริเวณไร่นายพงษ์สิทธิ์ โง่นแก้ว ถึงสามแยกบริเวณที่นายพุทธา อรัญดร (เส้นวัดป่านาเจริญ - หนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมุ่ที่ 12 (เริ่มจากสามแยกที่นายวิรักษ์ ยงยืน ถึงบริเวณประตูด้านทิศเหนือวัดป่าหนองเดิ่น - ชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (จากบริเวณข้างโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ถึงบริเวณสามแยกที่นานายสมพอง นนทะศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 (จากบริเวณที่นานางหนูพลอย เรเรือง ถึงบริเวณที่นายบำรุง บำรุงรส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณที่นานายสมาน ลมวิชัย ถึงบริเวณที่นานายทองสม วราบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 8
นประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณที่นานายจำนงค์ เย็นวัฒนา ถึงที่นานายสมาน ลมวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (จากบริเวณที่นานายชาลี มานะที ถึงบริเวณที่นานายสวาท กุลสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 เม.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 เม.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 เม.ย. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท3753 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 เม.ย. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 เม.ย. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำนักปลัด (เดือนพฤษภาคม 2566 ถึง กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2566 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เม.ย. 2566 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เม.ย. 2566 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 2632 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2566 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพร (เดือนเมษายน - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เม.ย. 2566 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบรรจุเคมีถังดับเพลิง (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เม.ย. 2566 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเชิดชูรู้คุณผู้สูงอายุ ส่งเสริมวันครอบครัวสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เม.ย. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 4887 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เม.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากบริเวณไร่นายชินวัฒน์ ชายสวัสดิ์ ถึงบริเวณที่นานายสมหมาย ชาวนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มี.ค. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มี.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุุุุุุุุุุุุุุุุุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 (จากบริเวณฝายห้วยกลอย ถึงที่นานางอ่อนศรี ทิพมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มี.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 (จากบริเวณสามแยกถนนลาดยางโคกสี - หนองบัว ถึงบริเวณที่นานางสมคิด บุ่งหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มี.ค. 2566 7