สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 16

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากสามแยกถนนลาดยาง 2418 ถึงบริเวณที่ไร่นางโชคสมพร หาญพละ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2567 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 (เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายจันทร์ ศรีชม ถึงบริเวณบ้านนายสมสนิท มโนวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   8 ก.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 (เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายจันทร์ ศรีชม ถึงบริเวณบ้านนายสมสนิท มโนวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2567 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 13 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนางบุญธรรม ศรีหล้าเลิศ ถึงบริเวณบ้านนางดวง ศรีเนินกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2567 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนางเคนศรี บุตรโคตร สิ้นสุดบริเวณบ้านนายธงชัย เย็นวัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 (เริ่มต้นจากบริเวณตลาดหมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนางสมจิตร จิตรักสินธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   8 ก.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.ค. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.ค. 2567 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายชูศักดิ์ ศรีแดงงาม ถึงบริเวณบ้านนายประมวล บุญจอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   5 ก.ค. 2567 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ค. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ค. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (ตง 51) หมายเลขครุภัณฑ์ 018 65 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ก.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม (ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิ.ย. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มิ.ย. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มิ.ย. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนางเพ็ญประภา แสนพรม ถึงบริเวณสามแยกถนน คสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิ.ย. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิ.ย. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นสามแยกที่ไร่นางไพรวัลย์ ศรีพาย สิ้นสุดบริเวณที่ไร่นางบุดศรี พิมพ์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พ.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณดอนปู่ตา ถึงบริเวณที่นายอำพร ภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พ.ค. 2567 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นายสัน กุลสุวรรณ ถึงที่นายปุ่น กุลสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พ.ค. 2567 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นายประมวล คุณาแสง ถึงที่นายสมรักษ์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2567 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ค. 2567 4