สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 9

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ต.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง2940 ร้อยเอ็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสมควร ไกรนุช)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลงานจดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาบ้านหนองแวงห้วยทราย โซน1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอัญชลี ศรีฉันท์)   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลงานจดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาบ้านหนองแวงห้วยทราย โซน2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวลินดา ศรีชม)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสันติ แสงโคตร)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายรัตติพงค์ บุตรสาร)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลดูแลระบบระบบจ่ายน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกคำแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววรัญญา ภูมิพันธ์)   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวิชัย แสนพวง)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านหนองแวงห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอธิวัฒน์ จิตรสังข์)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านหนองแวงห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอธิวัฒน์ จิตรสังข์)   5 ต.ค. 2566 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ต.ค. 2566 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายนำ้ประปาบ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวีระพงษ์ นิระพันธ์)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลงานจดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาบ้านศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุธารัตน์ โพธิกะ)   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลงานจดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาบ้านโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ต.ค. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลงานจดมาตรวัดน้ำ และวางบิลค่าน้ำประปาบ้านหนองเดิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวกาญจนา นิศเรต)   5 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566   4 ต.ค. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจะาจง (รายนางสาวเปรมวดี พลเยี่ยม)   29 ก.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายนายวีระชาติ พิมพ์แสง)   29 ก.ย. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายนายภานุพงศ์ แก้วสนิท)   29 ก.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายนายทองคำ พระสว่าง)   29 ก.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสากล ศรีนารา)   29 ก.ย. 2566 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ก.ย. 2566 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ก.ย. 2566 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ก.ย. 2566 8