สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 15

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การรับชำระภาษีป้าย   1 มี.ค. 2567 34
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 มี.ค. 2567 27
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 มี.ค. 2567 28
การให้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กรณี เทศบาลตำบลชุมพรและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)   1 มี.ค. 2567 28
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มี.ค. 2567 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   1 มี.ค. 2567 19
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 มี.ค. 2567 28
คู่มือ ขั้นตอนวิธีการใช้งานในระบบการให้บริการ E-Service คำร้องออนไลน์   1 มี.ค. 2567 30
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   6 ก.พ. 2566 90
การบริการแพทย์ฉุกเฉิน   16 ก.ค. 2564 172
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเม   3 ต.ค. 2559 408
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   3 ต.ค. 2559 375
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   3 ต.ค. 2559 393
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้น2   3 ต.ค. 2559 363
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน   3 ต.ค. 2559 402
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   3 ต.ค. 2559 373
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   3 ต.ค. 2559 377
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   3 ต.ค. 2559 375
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   3 ต.ค. 2559 365
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด   3 ต.ค. 2559 407
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   3 ต.ค. 2559 369
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   3 ต.ค. 2559 385
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด   3 ต.ค. 2559 385
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   3 ต.ค. 2559 388
การแจ้งขุดดิน   3 ต.ค. 2559 380
การแจ้งถมดิน   3 ต.ค. 2559 359
การบริหารกิจการประปา   3 ต.ค. 2559 394
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   3 ต.ค. 2559 261
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   3 ต.ค. 2559 272
การให้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า กรณี เทศบาลตำบลชุมพรและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ   3 ต.ค. 2559 801