สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565   12 ต.ค. 2565 75
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 150
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 2563 234
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 ต.ค. 2562 271
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   30 ต.ค. 2561 318
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 - กันยายน 2561 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   22 ต.ค. 2561 326