สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 4

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 16/2566 ราย นายสถาพร พรรณขาม   14 ธ.ค. 2566 12
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17/2566 ราย นายสมยงค์ สิงยะเมือง   14 ธ.ค. 2566 19
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 14/2566 ราย นางณัฐกานต์ โตประเสริฐ   8 พ.ย. 2566 15
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2566 ราย นางสาวมัตติกา มงคลแก้ว   8 พ.ย. 2566 16
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2566 นางสาวลาวัลย์ ดำเนิน   10 ต.ค. 2566 64
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2566 ราย นางสาวจาริวรรณ มานัด   11 ก.ค. 2566 63
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2566 ราย นางสาวสิริอร เชยเสงี่ยม   11 ก.ค. 2566 65
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2566 นายสุริยา มูลไชย   11 ก.ค. 2566 65
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2566 นางนันทธร์พัชร โพธิ์วิเศษ   11 ก.ค. 2566 67
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2566 ราย นางทอง ทะสูนย์   30 มี.ค. 2566 76
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2566 ราย นางสาวภีมพิมล มงคลแก้ว   30 มี.ค. 2566 82
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่4/2566 ราย นายเริงชัย สนุ่นดี   28 มี.ค. 2566 73
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2566 ราย นางสาวกฤษฎาพร เนินกล้วย   28 มี.ค. 2566 78
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 2/2566 ราย นางสาวนาฎฤดี พากเพียร   16 มี.ค. 2566 76
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2566 ราย นายอุดม แซ่โค้ว   16 มี.ค. 2566 75
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 16/2565 ราย นางสาวศรอนงค์ แสงงาม   26 ธ.ค. 2565 75
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 14/2565 ราย นายนิยม ชมบุตรศรี   21 ธ.ค. 2565 80
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 13/2565 ราย นายอนันต์ คงศรี   19 ธ.ค. 2565 72
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2565 ราย นางปราณีย์ หมุนอุดม   7 ต.ค. 2565 100
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 11/2565 ราย นางสาวลฎาภา ภูมิพันธ์   6 ต.ค. 2565 97
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 10/2565 ราย นายสีลา เรเรือง   5 ต.ค. 2565 93
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 9/2565 ราย นายธนวรรษ วิลัยหล้า   28 ก.ย. 2565 91
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2565 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   18 ก.ย. 2565 93
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2565 ราย นายวิษณุ เทียบถึง   8 ก.ย. 2565 95
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 8/2565 ราย นางสาวคำแก้ว จิตรักสิน   8 ก.ย. 2565 99
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2565 ราย นายอานนท์ ศรีชม   8 เม.ย. 2565 156
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   30 มี.ค. 2565 138
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 4/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   16 มี.ค. 2565 151
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2565 รายนางสาวอัญชลี ศรีฉันท์   23 ก.พ. 2565 151
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2565 ราย นางจุฑารัตน์ หาญอาษา   18 ก.พ. 2565 179