สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 15

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2566 นางสาวลาวัลย์ ดำเนิน   10 ต.ค. 2566 50
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2566 ราย นางสาวจาริวรรณ มานัด   11 ก.ค. 2566 53
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2566 ราย นางสาวสิริอร เชยเสงี่ยม   11 ก.ค. 2566 54
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2566 นายสุริยา มูลไชย   11 ก.ค. 2566 52
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2566 นางนันทธร์พัชร โพธิ์วิเศษ   11 ก.ค. 2566 54
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2566 ราย นางทอง ทะสูนย์   30 มี.ค. 2566 65
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2566 ราย นางสาวภีมพิมล มงคลแก้ว   30 มี.ค. 2566 68
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่4/2566 ราย นายเริงชัย สนุ่นดี   28 มี.ค. 2566 62
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2566 ราย นางสาวกฤษฎาพร เนินกล้วย   28 มี.ค. 2566 68
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 2/2566 ราย นางสาวนาฎฤดี พากเพียร   16 มี.ค. 2566 67
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2566 ราย นายอุดม แซ่โค้ว   16 มี.ค. 2566 64
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 16/2565 ราย นางสาวศรอนงค์ แสงงาม   26 ธ.ค. 2565 64
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 14/2565 ราย นายนิยม ชมบุตรศรี   21 ธ.ค. 2565 62
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 13/2565 ราย นายอนันต์ คงศรี   19 ธ.ค. 2565 65
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2565 ราย นางปราณีย์ หมุนอุดม   7 ต.ค. 2565 91
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 11/2565 ราย นางสาวลฎาภา ภูมิพันธ์   6 ต.ค. 2565 87
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 10/2565 ราย นายสีลา เรเรือง   5 ต.ค. 2565 84
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 9/2565 ราย นายธนวรรษ วิลัยหล้า   28 ก.ย. 2565 84
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2565 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   18 ก.ย. 2565 85
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2565 ราย นายวิษณุ เทียบถึง   8 ก.ย. 2565 86
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 8/2565 ราย นางสาวคำแก้ว จิตรักสิน   8 ก.ย. 2565 91
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2565 ราย นายอานนท์ ศรีชม   8 เม.ย. 2565 145
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   30 มี.ค. 2565 126
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 4/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   16 มี.ค. 2565 138
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2565 รายนางสาวอัญชลี ศรีฉันท์   23 ก.พ. 2565 141
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2565 ราย นางจุฑารัตน์ หาญอาษา   18 ก.พ. 2565 168
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวนิลมล กั่วพานิช   17 ม.ค. 2565 216
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 43/2564 ราย นายวินัย สีหานนท์   21 ต.ค. 2564 156
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 42/2564 ราย นายสุนทร คุรินทร์   7 ต.ค. 2564 171
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 41/2564 ราย นายชัยฉกรรจ์ ทักษนนท์   17 ก.ย. 2564 196