สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 17

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2566 ราย นางทอง ทะสูนย์   30 มี.ค. 2566 9
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2566 ราย นางสาวภีมพิมล มงคลแก้ว   30 มี.ค. 2566 9
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่4/2566 ราย นายเริงชัย สนุ่นดี   28 มี.ค. 2566 8
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2566 ราย นางสาวกฤษฎาพร เนินกล้วย   28 มี.ค. 2566 10
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 2/2566 ราย นางสาวนาฎฤดี พากเพียร   16 มี.ค. 2566 10
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2566 ราย นายอุดม แซ่โค้ว   16 มี.ค. 2566 9
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 16/2565 ราย นางสาวศรอนงค์ แสงงาม   26 ธ.ค. 2565 8
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 14/2565 ราย นายนิยม ชมบุตรศรี   21 ธ.ค. 2565 8
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 13/2565 ราย นายอนันต์ คงศรี   19 ธ.ค. 2565 10
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 12/2565 ราย นางปราณีย์ หมุนอุดม   7 ต.ค. 2565 37
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 11/2565 ราย นางสาวลฎาภา ภูมิพันธ์   6 ต.ค. 2565 30
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 10/2565 ราย นายสีลา เรเรือง   5 ต.ค. 2565 29
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 9/2565 ราย นายธนวรรษ วิลัยหล้า   28 ก.ย. 2565 30
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2565 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   18 ก.ย. 2565 29
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2565 ราย นายวิษณุ เทียบถึง   8 ก.ย. 2565 30
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 8/2565 ราย นางสาวคำแก้ว จิตรักสิน   8 ก.ย. 2565 36
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2565 ราย นายอานนท์ ศรีชม   8 เม.ย. 2565 86
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   30 มี.ค. 2565 70
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 4/2565 ราย นางสาวกัญญาภัทร คำภาพันธ์   16 มี.ค. 2565 80
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2565 รายนางสาวอัญชลี ศรีฉันท์   23 ก.พ. 2565 86
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2565 ราย นางจุฑารัตน์ หาญอาษา   18 ก.พ. 2565 110
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2565 ราย นางสาวนิลมล กั่วพานิช   17 ม.ค. 2565 159
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 43/2564 ราย นายวินัย สีหานนท์   21 ต.ค. 2564 99
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 42/2564 ราย นายสุนทร คุรินทร์   7 ต.ค. 2564 115
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 41/2564 ราย นายชัยฉกรรจ์ ทักษนนท์   17 ก.ย. 2564 138
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 40/2564 ราย นายเอกลักษณ์ นนทะภา   15 ก.ย. 2564 86
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 39/2564 ราย นายประทวน นิศเรต   13 ส.ค. 2564 124
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 38/2564 ราย นายสุรพงษ์ พันธ์ศรี   4 ส.ค. 2564 135
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 37/2564 รายนายธีระวัฒน์ พะพิยุทธิ์   30 ก.ค. 2564 132
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 36/2564 รายนางเกษร แน่นอุดร   27 ก.ค. 2564 157