สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)


ออนไลน์ : 10

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 94/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (จากบริเวณที่นานายชาลี มานะที ถึงบริเวณที่นานายสวาท กุลสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มี.ค. 2566 67
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563   4 มี.ค. 2563 298
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   3 ก.ค. 2562 293
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   3 ก.ค. 2562 333
มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561   1 มี.ค. 2562 438
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   3 ธ.ค. 2561 471
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   3 ธ.ค. 2561 366
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ   3 ธ.ค. 2561 461
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   26 พ.ย. 2561 414
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549   19 พ.ย. 2561 396
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑   16 พ.ย. 2561 413
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548   16 พ.ย. 2561 430
ประกาศประทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 พ.ย. 2561 7645
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   1 พ.ย. 2561 307
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   31 ต.ค. 2561 542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548   5 ต.ค. 2561 368
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   4 ต.ค. 2561 483
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   1 ต.ค. 2561 342
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   1 ต.ค. 2561 355
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   1 ต.ค. 2561 416
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   1 ต.ค. 2561 6213
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534   1 ต.ค. 2561 348
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   31 ส.ค. 2561 322
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   1 มิ.ย. 2561 339
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   31 พ.ค. 2561 336
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   21 มี.ค. 2561 320
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560   18 ต.ค. 2560 420
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   2 ต.ค. 2560 347
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   29 ก.ย. 2560 332
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   31 ส.ค. 2560 382