สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร


นายเกียรติพงษ์ สุระพร
ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมพร


นายสมจิตร นิศเรศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชุมพร


สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชุมพร


นายเฉลิมศักดิ์ มงคลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเสถียร วงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุริยา มูลไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายถาวร อรัญดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสาวกฤษฎาพร เนินกล้วย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธนพล ศรีไชยมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสนั่น คงศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพงษ์สิทธิ์ โง่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายพันธ์ศักดิ์ คำสังวาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเอสยาม คันสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2