สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 15

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 163/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 (เริ่มต้นจากบริเวณถนนสาย ทล 2418 ถึงบริเวณบ้านนายเสถียร บุตรพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 15
คำสั่งที่ 164/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (เริ่มต้นจากบริเวณสามแยกไร่นายสมพอง นนทศิลา ถึงบริเวณสามแยกโคกหนองทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 36
คำสั่งที่ 165/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากบริเวณไร่นายทวี นิสเรศ ถึงบริเวณที่นานายสันติ ศรีแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 32
คำสั่งที่ 166/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (บริเวณรอบหนองกระดิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 12
คำสั่งที่ 167/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณดอนปู่ตา ถึงบริเวณที่นายอำพร ภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 12
คำสั่งที่ 168/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นายสัน กุลสุวรรณ ถึงที่นายปุ่น กุลสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 13
คำสั่งที่ 169/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นสามแยกที่ไร่นางไพรวัลย์ ศรีพาย สิ้นสุดบริเวณที่ไร่นางบุดศรี พิมพ์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 11
คำสั่งที่ 170/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นายประมวล คุณาแสง ถึงที่นายสมรักษ์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2567 12
คำสั่งที่ 157/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 (เริ่มต้นจากบริเวณสามแยกถนน รอ 1032 ถึงบริเวณบ้านนายหัส นนท์ชัยยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 11
คำสั่งที่ 158/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 (เริ่มต้นจากบริเวณถนนบ้านโคกสี - หนองบัว ถึงบริเวณชลประทานระบบท่อบ้านโคกสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 8
คำสั่งที่ 159/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 (เริ่มต้นจากบริเวณที่ไร่นายสมพงษ์ สุริโย ถึงสามแยกสะพานข้ามลำห้วยกลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 160/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นางอรดี คำชา ถึงที่นา นายถาวร ชมโพธิ์ศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 161/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 (บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยทราย - วัดป่าคำบง ถึงบริเวณที่นานายน้อย ศรีชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 11
คำสั่งที่ 162/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 (บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยทราย - วัดป่าคำบง ถึงบริเวณที่นางสารวรรณ ไชยคำภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค. 2567 8
คำสั่งที่ 154/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้สั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้จัดทำน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ตรวจรับพัสดุ   20 พ.ค. 2567 8
คำสั่งที่ 155/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   20 พ.ค. 2567 11
คำสั่งที่ 145/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 146/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 147/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 148/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 7
คำสั่งที่ 149/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 7
คำสั่งที่ 150/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ค. 2567 8
คำสั่งที่ 141/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรม   7 พ.ค. 2567 9
คำสั่งที่ 96/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจเวรศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   9 เม.ย. 2567 23
คำสั่งที่ 90/2567 เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเชิดชูรุ้คุณผู้สูงอายุ ส่งเสริมวันครอบครัว สืบสานประเพณีเทศบาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 เม.ย. 2567 28
คำสั่งที่ 76/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   2 เม.ย. 2567 41
คำสั่งที่ 77/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   2 เม.ย. 2567 17
คำสั่งที่ 78/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   2 เม.ย. 2567 18
คำสั่งที่ 79/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   2 เม.ย. 2567 14
คำสั่งที่ 80/2567 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   2 เม.ย. 2567 16