สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 214/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   19 พ.ค. 2566 40
คำสั่งที่ 219/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ ในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น   16 พ.ค. 2566 13
คำสั่งที่ 219/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ ในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น   16 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 215/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางวาด บุตรสาร ถึงถนนลาดยางไปบ้านโคกสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 216/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณบ้านนางไมย บุตรสาร ถึงบ้านนายทองเสี้ยน โพธิกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ค. 2566 13
คำสั่งที่ 213/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   11 พ.ค. 2566 10
คำสั่งที่ 214/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ (นางนวพรรธน์ แสงใสแก้ว)   11 พ.ค. 2566 15
คำสั่งที่ 210/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ   10 พ.ค. 2566 11
คำสั่งที่ 211/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ   10 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 212/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   10 พ.ค. 2566 11
คำสั่งที่ 204/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2566 9
คำสั่งที่ 205/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   3 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 206/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   3 พ.ค. 2566 28
คำสั่งที่ 193/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน   2 พ.ค. 2566 14
คำสั่งที่ 199/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางวาด บุตรสาร ถึงถนนลาดยางไปบ้านโคกสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พ.ค. 2566 14
คำสั่งที่ 200/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณบ้านนางไมย บุตรสาร ถึงบ้านนายทองเสี้ยน โพธิกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 201/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากบริเวณบ้านนางบังอร มีหนองใหญ่ ถึงที่นายดุง ศรีไชยบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พ.ค. 2566 10
คำสั่งที่ 202/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากเดิมบริเวณด้านหลังอาคารกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พ.ค. 2566 12
คำสั่งที่ 198/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 (บริเวณทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 17
คำสั่งที่ 194/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   28 เม.ย. 2566 12
คำสั่งที่ 195/2566 เรื่อง ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 และผู้ตรวจเวรงานการแพทย์ฉุกเฉิน   28 เม.ย. 2566 18
คำสั่งที่ 191/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ (สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี)   27 เม.ย. 2566 12
คำสั่งที่ 189/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (บริเวณทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร)   26 เม.ย. 2566 10
คำสั่งที่ 190/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากเดิมบริเวณด้านหลังอาคารกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เม.ย. 2566 10
คำสั่งที่ 188/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   25 เม.ย. 2566 10
คำสั่งที่ 184/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   21 เม.ย. 2566 9
คำสั่งที่ 185/2566 เรื่อง แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   21 เม.ย. 2566 11
คำสั่งที่ 186/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากวาตภัย   21 เม.ย. 2566 15
คำสั่งที่ 187/2566 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ระวังชี้แนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินและเป็นพยานในการรังวัดพิสูจน์สอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์   21 เม.ย. 2566 27
คำสั่งที่ 183/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   19 เม.ย. 2566 12