สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 523/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   22 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 519/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   20 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลชุมพร ที่ 516/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   18 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 517/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง   18 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่่ 518/2566 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ "ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สีหราช อำเภอเมยวดี ประจำปี พ.ศ.2566"   18 ธ.ค. 2566 5
คำสั่งที่ 515/2566 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ในงาน "ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สีหราช อำเภอเมยวดี ประจำปี 2566"   15 ธ.ค. 2566 5
คำสั่งที่ 512/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจเอกสารและสิ่งของที่จะทำลาย   14 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 510/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   12 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 507/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   7 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 504/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ   6 ธ.ค. 2566 5
คำสั่งที่ 505/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ   6 ธ.ค. 2566 4
คำสั่งที่ 506/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ   6 ธ.ค. 2566 5
คำสั่งที่ 498/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย อาคารกองคลัง   30 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 499/2566 เรื่อง ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 และผู้ตรวจเวรงานการแพทย์ฉุกเฉิน   30 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 495/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจเดินทางไปราชการ   29 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พ.ย. 2566 4
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลชุมพร ที่ 493/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   24 พ.ย. 2566 5
คำสั่งที่ 488/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การใช้ใบเสร็จ และใบอนุญาต   22 พ.ย. 2566 5
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลชุมพร ที่ 489/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   22 พ.ย. 2566 4
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลชุมพร ที่ 490/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   22 พ.ย. 2566 5
คำสั่งที่ 486/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   20 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 487/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   20 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 482/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ   15 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 485/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   15 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 484/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   15 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 483/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   15 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 473/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงิน   14 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 474/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับฎีกา ผู้ตรวจสอบงบประมาณ และผู้ตรวจฎีกา และผู้เก็บรักษาฎีกา   14 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 475/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินเป็นผู้นำส่งเงิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่รับเงิน สำเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นจากผู้นำส่งเงิน พร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน   14 พ.ย. 2566 4
คำสั่งที่ 476/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝากธนาคาร   14 พ.ย. 2566 6