สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

เทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลชุมพรได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 15 มี.ค. 2567 (ดูู 46)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 2.  หลักการและเหตุผล           เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรได้รับการเตรียมตัวที่จะเป็นก..... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 61)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566

              โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                              วันที่ 27  พฤศจิกายน..... วันที่ 29 พ.ย. 2566 (ดูู 33)

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชมรมอนุรักษ์การแสดงหมอลำพื้นบ้าน) โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเมยวดี นางสาวอารีญา สกุลศรี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) บรรยายหัวข้อเรื่องการรักษาสุขภาพ..... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 326)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมงานพิธีหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม วันที่ 21 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ได้ร่วมงานพิธีหล่อพระประธานในอุโบสถวัดประสิทธิ์โพธาราม พร้อมร่วมทำโรงทานน้ำดื่ม/น้ำอัดลม ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็..... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 388)

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้ วัดประสิทธิ์โพธาราม จะได้ทำพิธีหล่อพระประธานไว้ประจำอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้การเตรียมงานและจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมดังกล่าวข..... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 75)

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุ..... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 86)

โครงการ "มหกรรมตลาดนัดสุขภาพและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการ "มหกรรมตลาดนัดสุขภาพและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชุมพร ตำบลชุมพ..... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 74)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 7 ก.ย. 2566 (ดูู 34)

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน..... วันที่ 6 ก.ย. 2566 (ดูู 34)

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมยวดี ณ ศูนย์สาธิตตลาดชุมชน หมู่ 5 บ้านห้วยทราย วันที่ 5 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 งานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชุมพรร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมยวดี จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ศูนย์สาธิตตลาดชุมชน หมู่ 5 บ้านห้วยทราย ... วันที่ 6 ก.ย. 2566 (ดูู 36)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม โดยนางบุญส่ง แก้วกาหลง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ..... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 31)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายดิเรก ศรีคัทนา รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดินเ..... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 32)

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมตักบาตรและร่วมโครงการตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านโคกสี วันที่ 29 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมตักบาตรและร่วมโครงการตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านโคกสี... วันที่ 30 ส.ค. 2566 (ดูู 29)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 70)

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม 25 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชน ชาวบ้านหนองแวงห้วยทราย ได้ร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566 ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม บ้านหนองแวงห้วยทราย เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบำรุงรักษา ศาสนสถานทางพระพุทธศาส..... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 71)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักสุขภาพตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรง..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 143)

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงพยา..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 78)

ในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย โดยนายครรชิต บรรพสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 51)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลชุมพร (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชุมพร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลชุมพร (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้..... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 163)