สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 17

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
เอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลตำบลชุมพร   4 ก.ย. 2566 15
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล   19 พ.ค. 2566 15
คำขออนุญาตใช้น้ำประปา   14 มี.ค. 2566 17
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 2563 306
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 2563 5049
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 9927
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 2231
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 337
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 2562 2163
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 2562 4359
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 2561 1902
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 2561 480
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 2561 548
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 2561 418
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 2561 561
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 2561 436
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 2561 517
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 2561 924
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 2561 353
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 2561 438
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 2561 432
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 2561 396
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 2561 312
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 2561 402
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 2561 433
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 2561 637
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 2561 375
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 2561 859
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 2561 351
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 2560 516