สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 12

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
เอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลตำบลชุมพร   4 ก.ย. 2566 144
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล   19 พ.ค. 2566 89
คำขออนุญาตใช้น้ำประปา   14 มี.ค. 2566 81
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 2563 373
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 2563 5661
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 11270
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 2672
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 2562 405
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 2562 2405
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 2562 5137
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 2561 2407
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 2561 551
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 2561 612
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 2561 481
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 2561 629
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 2561 513
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 2561 589
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 2561 988
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 2561 419
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 2561 508
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 2561 496
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 2561 458
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 2561 392
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 2561 473
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 2561 498
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 2561 739
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 2561 439
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 2561 1024
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 2561 416
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 2560 581