สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กองช่าง ฝ่ายการโยธา


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง ฝ่ายการโยธา

กองช่าง ฝ่ายการโยธา


นายปริญญา เถาว์จันทร์
หน.ฝ่ายการโยธา


นายรุ่งสยาม สามไชย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายดิษฐเนตร พิศพาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวขวัญภิรมย์ โปสยะบุตร
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


น.ส.พรพิมล กุลฉวะ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอนันต์ คงศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายชูพงษ์ ชมภูบุตร
พนักงานขับรถยนต์


นายเดชา โคตุรพันธ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายประวิทย์ กิริมิตร
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นางยุพา ศรีไชยบาล
คนงานทั่วไป


นายชลวัฒน์ โพธิกะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายสุทิน ตรีพิมาย
คนงานทั่วไป


นายอนันต์ อวยชัย
พนักงานสูบน้ำ