สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 17 มี.ค. 2566 40
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 19 ม.ค. 2566 36
ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 21 ธ.ค. 2565 57
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 151
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 พ.ย. 2565 101
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 พ.ย. 2565 101
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 พ.ย. 2565 100
ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร 26 ต.ค. 2565 84
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ. 2565 6 ต.ค. 2565 74
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 64
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ก.ย. 2565 56