สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ. 2566
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 
              ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
              ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลชุมพร จึงได้ดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภายใน เดือน เมษายน 2566 ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลชุมพร  
              เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี พ.ศ.2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2566  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก พ.ศ. 2562 ให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินและผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษี นับแต่วันที่รับแจ้งการประเมินภาษีต่อไป

 

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 17 มีนาคม 2566   View : 289
ประกาศ
ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567  (ดู 222)
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ. 2565  (ดู 114)
ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร  (ดู 126)
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  (ดู 96)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 238)
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ   (ดู 163)
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 160)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :