สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ


นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอัญชิษฐา ปัญจมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอรวรรยา อินทวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวรัตนพร ศรีคัทนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ราตรี แก้วแสนไชย
ครู


นางลัดดา คงศรี
ครู


นางขอบฟ้า คันธภูมิ
ครู


นางยุพิน เกษสุวรรณ
ครู


นางประทุมทอง ชะปูแสน
ครู


นางสมจิตร นิศเรศ
ครู


นางจิราลักษณ์ สุดหนองบัว
ครู


นางบุหลัน ก้านคำ
ผช.นวก.ศึกษา


น.ส.จุฬารัตน์ สังฆะมณี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.พิกุล นิสเรศ
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.ธิดารัตน์ ไชยแสง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นางจินตนา จิตรักสินธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ไพรินทร์ นิตยวัน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.คำแก้ว จิตรักสิน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุพรรณี เมยศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมลรัตน์ ทุลันไธสง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสังเวียน ศรีไชยบาล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสมรักษ์ พลเยี่ยม
พนักงานขับรถยนต์


นายอำ ศรีหล้าเลิศ
พนักงานขับรถยนต์


นายสมเด็จ บำรุงรส
นักการภารโรง


น.ส.จิราวรรณ เนินกล้วย
คนงานทั่วไป