สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)


ออนไลน์ : 9

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3) วันที่ โหลด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567   3 ก.ค. 2567 74
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนางสาวนิยม สีดาเลิศ ถึงบริเวณที่นายดำรงฤทธิ์ คงศรี)   19 มิ.ย. 2567 5
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านโรคสัตว์และการใช้ยารักษาโรคที่เกิดกับสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 67   10 มิ.ย. 2567 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ)   27 พ.ค. 2567 6
โครงการจัดกิจกรรมเชิดชูรู้คุณผู้สูงอายุ ส่งเสริมวันครอบครัว สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 เม.ย. 2567 44
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2567   29 มี.ค. 2567 17
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร (ฝึกอบรมการทำตะกร้าจากเส้นหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   21 ก.พ. 2567 190
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567   11 ต.ค. 2566 26
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566   19 ก.ย. 2566 75
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุมพร (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 ส.ค. 2566 104
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566   29 มิ.ย. 2566 253
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566   16 มิ.ย. 2566 87
โครงการจัดกิจกรรมเชิดชูรู้คุณผู้สูงอายุ ส่งเสริมวันครอบครัว สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566   18 เม.ย. 2566 98
ประกาศใช้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)   3 เม.ย. 2566 95
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566)   31 มี.ค. 2566 99
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 79
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เพิ่มศักยภาพ อปพร.) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566   23 มี.ค. 2566 88
โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566   16 มี.ค. 2566 97
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร (ฝึกอบรมการการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ก.พ. 2566 304
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)   31 ม.ค. 2566 94
โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566   23 ม.ค. 2566 89
โครงการจัดงานเข้าปริวาสกรรม เมื่อวันที่ 6 - 15 มกราคม 2566   16 ม.ค. 2566 78
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   9 พ.ย. 2565 86
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565)   27 ต.ค. 2565 94
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 108
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 118
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2)   21 ก.ย. 2565 93
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำแวง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด)   20 ก.ย. 2565 89
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565   15 ส.ค. 2565 131
โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565   4 ส.ค. 2565 121