สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)


ออนไลน์ : 21

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3) วันที่ โหลด
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร (ฝึกอบรมการทำตะกร้าจากเส้นหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   21 ก.พ. 2567 157
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567   11 ต.ค. 2566 4
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566   19 ก.ย. 2566 57
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุมพร (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 ส.ค. 2566 81
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566   29 มิ.ย. 2566 162
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566   16 มิ.ย. 2566 64
โครงการจัดกิจกรรมเชิดชูรู้คุณผู้สูงอายุ ส่งเสริมวันครอบครัว สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566   18 เม.ย. 2566 80
ประกาศใช้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)   3 เม.ย. 2566 78
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566)   31 มี.ค. 2566 82
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 63
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เพิ่มศักยภาพ อปพร.) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566   23 มี.ค. 2566 71
โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566   16 มี.ค. 2566 72
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร (ฝึกอบรมการการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ก.พ. 2566 235
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)   31 ม.ค. 2566 79
โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566   23 ม.ค. 2566 68
โครงการจัดงานเข้าปริวาสกรรม เมื่อวันที่ 6 - 15 มกราคม 2566   16 ม.ค. 2566 58
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   9 พ.ย. 2565 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565)   27 ต.ค. 2565 81
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 91
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566   7 ต.ค. 2565 101
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2)   21 ก.ย. 2565 78
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 บ้านโคกคำแวง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด)   20 ก.ย. 2565 73
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565   15 ส.ค. 2565 105
โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565   4 ส.ค. 2565 105
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565   20 มิ.ย. 2565 61
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565   8 มิ.ย. 2565 111
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างออกแบบหอกระจายข่าว,จ้างออกแบบโครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน,โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ,จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนดิน,โครงการปรับปรุงลงผิวจราจรลูกรัง,โครงการก่อ   31 พ.ค. 2565 78
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนดิน,โครงการปรับปรุงลงผิวจราจรลูกรัง,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ,โครงการ   31 พ.ค. 2565 78
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565   30 พ.ค. 2565 127
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างอออกแบบโครงการก่อสร้างถนนดิน,โครงการปรับปรุงลงผิวจราจรลูกรัง, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน, โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ, โ   25 พ.ค. 2565 80