สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 8

รายการดาวน์โหลด
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ม.9(8.5)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ม.9(8.6)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ประกาศจัดตั้งเทศบาล
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1)
ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รถส่วนกลาง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ม.9(8.2)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงาน
แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1)