สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 4

รายการดาวน์โหลด
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ม.9(8.5)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ม.9(8.6)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ควบคุมภายใน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ประกาศจัดตั้งเทศบาล
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1)
ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการประเมิน LPA
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รถส่วนกลาง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ม.9(8.2)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงาน
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1)