สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 
         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.4/ว609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวันและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลชุมพร ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 11 ตุลาคม 2566   View : 28
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :