สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 
         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.4/ว609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม รายงานสถานะการเงินประจำวันและแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลชุมพร ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 11 ตุลาคม 2566   View : 350
ประกาศ
ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567  (ดู 345)
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ. 2565  (ดู 144)
ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร  (ดู 159)
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  (ดู 126)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 272)
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ   (ดู 200)
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 192)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :