สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์ 043-501916 โทรสาร 043-501916

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000016
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000172
เดือนก่อน 000195
ปีนี้ 003719
ปีก่อน 007190

ดาวน์โหลดใหม่

  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : [8 มิ.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 หนังสือ ที่ มท มท 0808.4/ว1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : [8 มิ.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 : [8 มิ.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 : [8 มิ.ย. 64]
  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 : [8 มิ.ย. 64]
  แนวทางปฎิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Code : [8 มิ.ย. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 : [8 มิ.ย. 64]
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [11 พ.ค. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี