ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7)


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7) วันที่ โหลด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด   27 ก.ย. 62 93
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลชุมพร   26 ก.ย. 62 78
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   20 ก.ย. 62 105