สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 8

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
สัญญาเลขที่ CNTR-0244/63 ค่าอาหารเสริม (นม)   15 มิ.ย. 63 17
สัญญาเลขที่ CNTR-0245/63 โครงการซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง   15 มิ.ย. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0243/63 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 (บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5)   8 มิ.ย. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0242/63 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   4 มิ.ย. 63 12
สัญญาเลขที่ CNTR-0240/63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง   2 มิ.ย. 63 14
สัญญาเลขที่ CNTR-0241/63 โครงการซื้อน้ำแข็งเดือนมีนาคม 63   2 มิ.ย. 63 12
สัญญาเลขที่ CNTR-0238/63 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 บริเวณที่ดินที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพรแห่งใหม่   1 มิ.ย. 63 14
สัญญาเลขที่ CNTR-0239/63 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณที่สาธารณะ หมู่ 6)   1 มิ.ย. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0237/63 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรายเดือน ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้านที่เทศบาลตำบลชุมพรรับผิดชอบ)   29 พ.ค. 63 17
สัญญาเลขที่ CNTR-0236/63 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 (บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 8)   28 พ.ค. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0235/63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง   26 พ.ค. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0234/63 โครงการซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 (รักษาความสงบภายใน)   22 พ.ค. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0232/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด)   21 พ.ค. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0233/63 โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   21 พ.ค. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0231/63 โครงการเงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท.ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   19 พ.ค. 63 14
สัญญาเลขที่ CNTR-0230/63 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   15 พ.ค. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0227/63 โครงการซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร   14 พ.ค. 63 16
สัญญาเลขที่ CNTR-0228/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   14 พ.ค. 63 19
สัญญาเลขที่ CNTR-0229/63 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   14 พ.ค. 63 12
สัญญาเลขที่ CNTR-0225/63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง   13 พ.ค. 63 12
สัญญาเลขที่ CNTR-0226/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   13 พ.ค. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0224/63 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า   8 พ.ค. 63 10
สัญญาเลขที่ CNTR-0219/63 โครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายจากบริเวณที่ไร่นายสันกุลสุวรรณ ถึงบริเวณที่นางน้อย ศรีวันทา)   5 พ.ค. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0220/63 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   5 พ.ค. 63 12
สัญญาเลขที่ CNTR-0222/63 โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในกิจการประปา   5 พ.ค. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0223/63 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5   5 พ.ค. 63 13
สัญญาเลขที่ CNTR-0217/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถอีแต๋น   1 พ.ค. 63 14
สัญญาเลขที่ CNTR-0218/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางคัน กค2078   1 พ.ค. 63 14
สัญญาเลขที่ CNTR-0215/63 โครงการซื้อน้ำแข็ง (เดือนพฤษภาคม 2563)   30 เม.ย. 63 15
สัญญาเลขที่ CNTR-0216/63 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน Itax3,000 ตามโครงการปรังปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร ระยะที่ 2   30 เม.ย. 63 17