สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 5

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
สัญญาเลขที่ CNTR-0033/64 ค่าอาหารเสริม (นม)   15 ต.ค. 63 75
สัญญาเลขที่ CNTR-0032/64 โครงการซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด)   12 ต.ค. 63 64
สัญญาเลขที่ CNTR-0026/64 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน   7 ต.ค. 63 62
สัญญาเลขที่ CNTR-0029/64 โครงการซื้อน้ำมัน (สาธารณสุข)   7 ต.ค. 63 71
สัญญาเลขที่ CNTR-0030/64 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชุมพร   7 ต.ค. 63 59
สัญญาเลขที่ CNTR-0024/64 โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองคลัง)   6 ต.ค. 63 59
สัญญาเลขที่ CNTR-0025/64 โครงการซื้อน้ำมัน (แผนงานบริหารทั่วไป)   6 ต.ค. 63 62
สัญญาเลขที่ CNTR-0021/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง (ประจำรถดับเพลิง)   2 ต.ค. 63 72
สัญญาเลขที่ CNTR-0022/64 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)   2 ต.ค. 63 54
สัญญาเลขที่ CNTR-0023/64 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)   2 ต.ค. 63 51
สัญญาเลขที่ CNTR-0001/64 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านห้วยทราย   1 ต.ค. 63 70
สัญญาเลขที่ CNTR-0002/64 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า เรือนเพาะชำ   1 ต.ค. 63 58
สัญญาเลขที่ CNTR-0003/64 โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานดูแลระบบชลประทานระบบท่อบ้านโคกสี   1 ต.ค. 63 57
สัญญาเลขที่ CNTR-0004/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย   1 ต.ค. 63 84
สัญญาเลขที่ CNTR-0005/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย   1 ต.ค. 63 77
สัญญาเลขที่ CNTR-0006/64 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านโคกคำแวง   1 ต.ค. 63 67
สัญญาเลขที่ CNTR-0007/64 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลค่าน้ำประปาบ้านโคกสี   1 ต.ค. 63 55
สัญญาเลขที่ CNTR-0008/64 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลระบบชลประทานระบบท่อบ้านหนองเดิ่น   1 ต.ค. 63 66
สัญญาเลขที่ CNTR-0009/64 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยุประจำงานการแพทย์ฉุกเฉิน   1 ต.ค. 63 63
สัญญาเลขที่ CNTR-0010/64 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิทยุประจำงานการแพทย์ฉุกเฉิน   1 ต.ค. 63 54
สัญญาเลขที่ CNTR-0011/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน   1 ต.ค. 63 76
สัญญาเลขที่ CNTR-0012/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านโคกสี   1 ต.ค. 63 63
สัญญาเลขที่ CNTR-0014/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน   1 ต.ค. 63 65
สัญญาเลขที่ CNTR-0015/64 โครงการจ้างหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลกิจการประปาบ้านห้วยทราย   1 ต.ค. 63 55
สัญญาเลขที่ CNTR-0016/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลและควบคุมการผลิตน้ำประปาบ้านศรีสว่าง   1 ต.ค. 63 55
สัญญาเลขที่ CNTR-0017/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลกิจการประปาบ้านหนองเดิ่น   1 ต.ค. 63 48
สัญญาเลขที่ CNTR-0018/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำและวางบิลกิจการประปาบ้านห้วยทราย   1 ต.ค. 63 60
สัญญาเลขที่ CNTR-0019/64 โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำประปาบ้านหนองเดิ่น   1 ต.ค. 63 55
สัญญาเลขที่ CNTR-0020/64 โครงการซื้อน้ำแข็ง เดือนตุลาคม 2563   1 ต.ค. 63 56
สัญญาเลขที่ CNTR-0308/63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 (จากบริเวณบ้านนายชัช บุญจอง ถึงบริเวณบ้านนายแดง ไชยธงรัตน์)   21 ก.ย. 63 62