สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)


ออนไลน์ : 8

สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ โหลด
สัญญาเลขที่ CNTR-0097/63 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)   25 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0098/63 โครงการซื้อน้ำแข็งเดือนมกราคม 2563   25 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0099/63 โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง   25 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0100/63 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กท 3753   25 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0101/63 โครงการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูนล้อคู่)   25 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0096/63 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   24 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0091/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   20 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0092/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7   20 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0093/63 โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)   20 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0094/63 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานเคหะและชุมชน)   20 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0095/63 โครงการซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป)   20 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0088/63 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานบริหารงานคลัง)   19 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0089/63 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บริหารทั่วไป)   19 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0090/63 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   19 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0081/63 โครงการซื้อแกลบดำ   16 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0082/63 โครงการซื้อวัสดุการเกษตร   16 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0083/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7   16 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0084/63 โครงการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองคลัง)   16 ธ.ค. 62 4
สัญญาเลขที่ CNTR-0085/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   16 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0086/63 โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน   16 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0087/63 โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   16 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0076/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5   13 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0077/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8   13 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0078/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   13 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0079/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6   13 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0080/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2   13 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0075/63 โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   12 ธ.ค. 62 2
สัญญาเลขที่ CNTR-0071/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8   9 ธ.ค. 62 1
สัญญาเลขที่ CNTR-0072/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8   9 ธ.ค. 62 3
สัญญาเลขที่ CNTR-0073/63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5   9 ธ.ค. 62 3