วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“  ชุมพรเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ ”
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 706