แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)


ออนไลน์ : 5

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3) วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ต.ค. 63 10
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 32
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 44
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 63 37
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563   30 เม.ย. 63 71
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ.2563   14 เม.ย. 63 65
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 วันที่ 19-20 มีนาคม 2563   20 มี.ค. 63 68
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 10-19 มีนาคม 2563   19 มี.ค. 63 74
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 7 มีนาคม 2563   9 มี.ค. 63 68
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน วันที่ 6 มีนาคม 2563   6 มี.ค. 63 67
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   21 ก.พ. 63 67
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2563 วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2563   27 ม.ค. 63 101
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563   13 ม.ค. 63 79
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563   27 ธ.ค. 62 99
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562   26 ธ.ค. 62 91
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 18 ธันวาคม 2562   20 ธ.ค. 62 106
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   13 พ.ย. 62 83
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 83
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 89
ประกาศเศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 พ.ย. 62 80
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 พ.ย. 62 84
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562   17 ต.ค. 62 123
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   17 ต.ค. 62 78
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 90
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 106
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 87
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562   27 ก.ย. 62 85
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   27 ก.ย. 62 79
โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562   25 ก.ย. 62 391
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นหมอลำพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2562   23 ก.ย. 62 86