แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)


ออนไลน์ : 21

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3) วันที่ โหลด
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563   13 ม.ค. 63 3
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563   27 ธ.ค. 62 8
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562   26 ธ.ค. 62 6
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 18 ธันวาคม 2562   20 ธ.ค. 62 7
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   13 พ.ย. 62 9
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 15
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 14
ประกาศเศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 พ.ย. 62 15
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 พ.ย. 62 13
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562   17 ต.ค. 62 17
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   17 ต.ค. 62 10
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 18
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 29
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 15
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562   27 ก.ย. 62 11
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   27 ก.ย. 62 2
โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562   25 ก.ย. 62 18
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นหมอลำพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2562   23 ก.ย. 62 12
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชนตำบลชุมพร เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   20 ก.ย. 62 12
โครงการวันธรรมสวนะสามัคคี เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับวัดสว่างคงคา บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562   26 ส.ค. 62 12
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำ หนองแวงบ้าน บ้านหนองแวงห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562   16 ส.ค. 62 19
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   25 ก.ค. 62 24
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562   15 ก.ค. 62 23
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562   3 มิ.ย. 62 24
โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2562   27 พ.ค. 62 25
โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้หน้าที่ผู้เสียภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภายในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562   29 เม.ย. 62 26
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562   18 เม.ย. 62 34
โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562   16 เม.ย. 62 28
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562   1 เม.ย. 62 31
โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562 28 เมื่อวันที่มีนาคม 2562   29 มี.ค. 62 27