แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)


ออนไลน์ : 3

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3) วันที่ โหลด
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เมื่อวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564   19 เม.ย. 64 32
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564   7 เม.ย. 64 29
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564   25 มี.ค. 64 32
โครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563   18 ธ.ค. 63 31
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ต.ค. 63 35
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 58
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 72
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 63 64
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ และการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของเทศยาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563   14 ก.ย. 63 25
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563   30 เม.ย. 63 110
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ.2563   14 เม.ย. 63 91
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 วันที่ 19-20 มีนาคม 2563   20 มี.ค. 63 93
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 10-19 มีนาคม 2563   19 มี.ค. 63 99
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 7 มีนาคม 2563   9 มี.ค. 63 95
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน วันที่ 6 มีนาคม 2563   6 มี.ค. 63 93
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   21 ก.พ. 63 93
โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2563 วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2563   27 ม.ค. 63 147
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563   13 ม.ค. 63 107
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563   27 ธ.ค. 62 139
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562   26 ธ.ค. 62 196
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 18 ธันวาคม 2562   20 ธ.ค. 62 136
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   13 พ.ย. 62 107
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 106
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 62 113
ประกาศเศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 พ.ย. 62 107
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 พ.ย. 62 111
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562   17 ต.ค. 62 174
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   17 ต.ค. 62 105
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 113
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 129