คำขวัญ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คำขวัญ

คำขวัญตำบลชุมพร

“ลำน้ำยังแบ่งเขต     ขนมนางเล็ดลือชื่อ
หัตถกรรมฝีมือ         นามระบือบึงห้วยกลอย”
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 1669