ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 6

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 26/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   6 ธ.ค. 62 15
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 23/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 24
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 24/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 17
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 25/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 15
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 22/2562 ราย นายสุพรรณ กุตัน   29 ต.ค. 62 16
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21/2562 ราย นางสาวบังอร อรัญดร   25 ต.ค. 62 17
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20/2562 ราย นางรัศมี บุญสุข   10 ต.ค. 62 16
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2562 ราย นายสุระ ชายสวัสดิ์   2 ต.ค. 62 19
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17/2562 ราย นายณรงค์ บุญศรี   9 ส.ค. 62 17
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2562 ราย นายนะที บุญจิ่ม   19 เม.ย. 62 46
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางขวัญเรือน โศภณพิพัฒ   18 เม.ย. 62 39
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2562 ราย นางสาวนัดดา สุรพร   18 มี.ค. 62 45
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2562 ราย นางขวัญเรือน โสภณพิพัฒน์   15 มี.ค. 62 43
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2562 ราย นายกำจัด คามวัลย์   15 มี.ค. 62 45
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2562 ราย นางคำมูล ศิวิสาร   14 มี.ค. 62 45
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8/2562 ราย นางสาวปาริชาต นนทสิทธิ์   18 ก.พ. 62 41
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2562 ราย นายหนูศร ถึงศร   18 ก.พ. 62 48
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7/2562 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   12 ก.พ. 62 46
แจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร ของ บริษัท โฟลทเทค จำกัด   11 ก.พ. 62 56
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6/2562 ราย นางบัว กันยารัต   6 ก.พ. 62 44
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5/2562 ราย นางแอนมะรา เชื้อวังคำ   1 ก.พ. 62 42
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2562 ราย นางสีจันทร์ โพธิกะ   22 ม.ค. 62 52
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2562 ราย นางพรวัน พันธุ์ศรี   17 ม.ค. 62 43
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางสาวจิราวรรณ เนินกล้วย   4 ม.ค. 62 42
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2562 ราย นางสาวไพรวัน ศรีพาย   4 ม.ค. 62 40
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2561 ราย นางอรดี อวยชัย   26 ธ.ค. 61 47
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18/2561 ราย นางจิตนา หกพันนา   25 ธ.ค. 61 45
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร เลขที่ 17/2561 ราย นางสาวจิราวรรณ เนินกล้วย   7 ธ.ค. 61 41
ใบอนุญาตสร้างอาคาร เลขที่ 16/2561 ราย นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์   30 ต.ค. 61 95
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2561 ราย นางสาวอารี พลเยี่ยม   23 ก.ค. 61 83