ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 7

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2563 ราย นายนคร ไผ่โสภา   11 มี.ค. 63 41
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5/2563 ราย นางสาวจันทร์เพ็ญ คงศรี   11 มี.ค. 63 42
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2563 ราย นายจักรพงศ์ สร้อยวิเชียร   18 ก.พ. 63 36
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2563 ราย นางสาวหฤทัย นาเมืองรักษ์   12 ก.พ. 63 40
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 ราย นายเกรียงไกร ศรีไชยบาล   12 ก.พ. 63 39
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 26/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   6 ธ.ค. 62 59
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 23/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 71
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 24/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 61
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 25/2562 ราย นางธันยาภัทร์ จันทร์ทองสุรวี   14 พ.ย. 62 59
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 22/2562 ราย นายสุพรรณ กุตัน   29 ต.ค. 62 59
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21/2562 ราย นางสาวบังอร อรัญดร   25 ต.ค. 62 75
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20/2562 ราย นางรัศมี บุญสุข   10 ต.ค. 62 58
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2562 ราย นายสุระ ชายสวัสดิ์   2 ต.ค. 62 65
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 17/2562 ราย นายณรงค์ บุญศรี   9 ส.ค. 62 63
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2562 ราย นายนะที บุญจิ่ม   19 เม.ย. 62 89
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางขวัญเรือน โศภณพิพัฒ   18 เม.ย. 62 83
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 13/2562 ราย นางสาวนัดดา สุรพร   18 มี.ค. 62 90
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 11/2562 ราย นางขวัญเรือน โสภณพิพัฒน์   15 มี.ค. 62 105
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 12/2562 ราย นายกำจัด คามวัลย์   15 มี.ค. 62 90
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 10/2562 ราย นางคำมูล ศิวิสาร   14 มี.ค. 62 89
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8/2562 ราย นางสาวปาริชาต นนทสิทธิ์   18 ก.พ. 62 88
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 9/2562 ราย นายหนูศร ถึงศร   18 ก.พ. 62 97
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 7/2562 ราย นางกันทิมา พัฒนวิบูลย์   12 ก.พ. 62 91
แจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร ของ บริษัท โฟลทเทค จำกัด   11 ก.พ. 62 101
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 6/2562 ราย นางบัว กันยารัต   6 ก.พ. 62 88
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 5/2562 ราย นางแอนมะรา เชื้อวังคำ   1 ก.พ. 62 83
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2562 ราย นางสีจันทร์ โพธิกะ   22 ม.ค. 62 96
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 3/2562 ราย นางพรวัน พันธุ์ศรี   17 ม.ค. 62 87
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2562 ราย นางสาวจิราวรรณ เนินกล้วย   4 ม.ค. 62 85
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2562 ราย นางสาวไพรวัน ศรีพาย   4 ม.ค. 62 86