แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 63 110
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 63 235
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 1125
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 745
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 153
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 62 775
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 62 812
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 61 418
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 61 327
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 61 378
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 61 296
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 61 319
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 61 268
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 61 338
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 61 320
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 222
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 305
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 61 305
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 61 269
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 61 176
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 61 265
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 61 305
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 61 437
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 61 238
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 61 362
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 61 212
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 60 367
งานทะเบียนพาณิชย์ 1.คำขอจดทะเบียน   12 ธ.ค. 60 286
งานทะเบียนพาณิชย์ 2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 60 330
งานทะเบียนพาณิชย์ 3.แบบคำร้อง   12 ธ.ค. 60 331