แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 5

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 63 38
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 63 38
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 158
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 116
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 62
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 62 214
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 62 70
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 61 281
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 61 255
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 61 284
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 61 222
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 61 229
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 61 198
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 61 254
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 61 259
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 165
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 243
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 61 250
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 61 211
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 61 122
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 61 203
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 61 243
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 61 339
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 61 171
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 61 256
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 61 148
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 60 282
งานทะเบียนพาณิชย์ 1.คำขอจดทะเบียน   12 ธ.ค. 60 202
งานทะเบียนพาณิชย์ 2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 60 240
งานทะเบียนพาณิชย์ 3.แบบคำร้อง   12 ธ.ค. 60 248