แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 3

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 39
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 26
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 11
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 62 24
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 62 22
ฟอร์ม/ตัวอย่าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง, จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน, จัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 ล่าสุด ปีงบประมาณ 2563   10 ต.ค. 62 50
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 61 95
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 61 90
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 61 88
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 61 80
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 61 86
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 61 74
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 61 97
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 61 82
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 81
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 76
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 61 71
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 61 76
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 61 81
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 61 85
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 61 73
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 61 129
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 61 81
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 61 85
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 61 83
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 60 124
งานทะเบียนพาณิชย์ 1.คำขอจดทะเบียน   12 ธ.ค. 60 115
งานทะเบียนพาณิชย์ 2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 60 120
งานทะเบียนพาณิชย์ 3.แบบคำร้อง   12 ธ.ค. 60 118
งานทะเบียนพาณิชย์ 4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่   12 ธ.ค. 60 124