แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 8

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 63 23
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 63 24
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 120
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 84
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 46
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 62 94
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 62 52
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 61 219
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 61 215
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 61 214
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 61 197
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 61 201
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 61 134
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 61 181
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 61 195
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 152
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 193
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 61 183
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 61 186
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 61 106
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 61 156
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 61 184
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 61 270
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 61 145
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 61 189
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 61 107
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 60 248
งานทะเบียนพาณิชย์ 1.คำขอจดทะเบียน   12 ธ.ค. 60 190
งานทะเบียนพาณิชย์ 2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 60 179
งานทะเบียนพาณิชย์ 3.แบบคำร้อง   12 ธ.ค. 60 179