แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 5

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์มการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะและเร่งด่วน   1 พ.ค. 63 54
บันทึกจัดหาพัสดุกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 79 วรรคสอง (ใช้บันทึกแทนการตรวจรับโดยอนุโลม)การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่พัสดุ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้   27 เม.ย. 63 52
1. ฟอร์ม/ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 251
2. ฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 208
3. ฟอร์ม/ตัวอย่างแนบท้ายจัดหาพัสดุ ว119   20 ธ.ค. 62 80
4. ฟอร์ม/ตัวอย่างรายงานผลกำหนดรายละเอียดจัดหาพัสดุตาม ว119   20 ธ.ค. 62 336
แบบคำขอเป็นผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   28 พ.ย. 62 148
แบบยื่นแสดงรายการที่ดิน(เอกสารไม่มีสิทธิ)   25 ธ.ค. 61 324
หนังสือภายใน   12 ต.ค. 61 266
หนังสือภายนอก   12 ต.ค. 61 298
หนังสือประทับตรา   12 ต.ค. 61 234
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)   12 ต.ค. 61 248
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน(6005)   12 ต.ค. 61 216
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน   12 ต.ค. 61 271
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)   12 ต.ค. 61 271
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 176
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ   12 ต.ค. 61 257
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้บิก   12 ต.ค. 61 260
หนังสือการใช้สิทธิ(แบบ7219)   12 ต.ค. 61 222
หนังสือตอบรับการแจ้งสิทธิ(แบบ7220)   12 ต.ค. 61 132
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีมีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ(แบบ7221)   12 ต.ค. 61 216
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)   12 ต.ค. 61 255
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน   12 ต.ค. 61 361
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน   12 ต.ค. 61 181
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   12 ต.ค. 61 279
คำขออนญาตใช้น้ำประปา   2 ต.ค. 61 158
แบบฟอร์ม แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะ   12 ธ.ค. 60 297
งานทะเบียนพาณิชย์ 1.คำขอจดทะเบียน   12 ธ.ค. 60 218
งานทะเบียนพาณิชย์ 2.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 60 252
งานทะเบียนพาณิชย์ 3.แบบคำร้อง   12 ธ.ค. 60 261