สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ


นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ


น.ส.อัญชิษฐา ปัญจมาตย์
จพง.ธุรการชำนาญงาน


น.ส.พัสราภิวรรณ ดวงแก้ว
นวก.ศึกษาชำนาญการ


นางสาวเพ็ญกมล เนาวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ราตรี แก้วแสนไชย
ครู


นางลัดดา คงศรี
ครู


นางขอบฟ้า คันธภูมิ
ครู


นางยุพิน เกษสุวรรณ
ครู


นางประทุมทอง ชะปูแสน
ครู


นางสมจิตร นิศเรศ
ครู


นางจิราลักษณ์ สุดหนองบัว
ครู


น.ส.ธิดารัตน์ ไชยแสง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.พิกุล นิสเรศ
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.จุฬารัตน์ สังฆะมณี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.จีรนุช หารพละ
ผช.นักเคราะห์นโยบายและแผน


นางบุหลัน ก้านคำ
ผช.นวก.ศึกษา


นางจินตนา จิตรักสินธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ไพรินทร์ นิตยวัน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.คำแก้ว จิตรักสิน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุพรรณี เมยศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสังเวียน ศรีไชยบาล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมลรัตน์ ทุลันไธสง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสมรักษ์ พลเยี่ยม
พนักงานขับรถยนต์


นายอำ ศรีหล้าเลิศ
พนักงานขับรถยนต์


นายสมเด็จ บำรุงรส
นักการภารโรง