ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 5

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 (สายจากบริเวณที่นานายสมัย คำรุณสอน ถึงบริเวณลำห้วยกลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี บุตรสาร ถึงบริเวณที่นานางบุญส่ง ศรีชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี พลเยี่ยม ถึงบริเวณที่นานายเสือ ศรีไชยบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 เม.ย. 63 18
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 (บริเวณหนองบัวบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบริเวณที่นางอรุณี นิลจู ถึงบริเวณที่นายมี เผ่าพันธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เม.ย. 63 15
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบซ่อมพนัง ก่อสร้างถนนดิน และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 63 18
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 เม.ย. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร)   3 เม.ย. 63 18
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 เม.ย. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาเจริญถึงบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 18
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนาเจริญถึงบ้านศรีสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายจากถนน คสล.เดิม ถึงสะพานเชื่อมกุดเต่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางไปโคกสีถึงบ้านวังแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 15
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายจากถนนลาดยาง ถึงบริเวณที่นางบัวลา ศรีใสคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายจากบริเวณที่นานายนาวา สนุกค้า ถึงบริเวณถนนสายไปกุดน้ำมอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จากบริเวณบ้านนายเพชร วรนาม ถึงบริเวณที่นายนิวัฒน์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (บริเวณหนองเดิ่นถึงบริเวณลำห้วยนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 มี.ค. 63 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 (คูหนองเดินบริเวณที่นายประสิทธิ์ ซาตาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มี.ค. 63 19