ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 6

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 (สายจากบริเวณที่นานายสมัย คำรุณสอน ถึงบริเวณลำห้วยกลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี บุตรสาร ถึงบริเวณที่นานางบุญส่ง ศรีชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี พลเยี่ยม ถึงบริเวณที่นานายเสือ ศรีไชยบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 เม.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 (บริเวณหนองบัวบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบริเวณที่นางอรุณี นิลจู ถึงบริเวณที่นายมี เผ่าพันธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เม.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบซ่อมพนัง ก่อสร้างถนนดิน และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร)   3 เม.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 เม.ย. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาเจริญถึงบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (จากบ้านนาเจริญถึงบ้านศรีสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายจากถนน คสล.เดิม ถึงสะพานเชื่อมกุดเต่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางไปโคกสีถึงบ้านวังแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายจากถนนลาดยาง ถึงบริเวณที่นางบัวลา ศรีใสคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายจากบริเวณที่นานายนาวา สนุกค้า ถึงบริเวณถนนสายไปกุดน้ำมอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จากบริเวณบ้านนายเพชร วรนาม ถึงบริเวณที่นายนิวัฒน์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (บริเวณหนองเดิ่นถึงบริเวณลำห้วยนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   25 มี.ค. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 (คูหนองเดินบริเวณที่นายประสิทธิ์ ซาตาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มี.ค. 63 7