ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 5

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา (มิเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายจากบริเวณไร่นายสัน กุลสุวรรณ ถึงบริเวณที่นางน้อย ศรีวันทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายจากบริเวณที่นานายประดิษฐ์ มงคลแก้ว ถึงบริเวณที่นานายเด่น ทวีศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 หมู่ที่่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (บริเวณที่นานายชาลี โคตรโพนสูงถึงบริเวณที่นานางสุภาพ พวงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถที่ใช้ในการเกษตร (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 2078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 (สายจากบริเวณที่นานายสมัย คำรุณสอน ถึงบริเวณลำห้วยกลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 29
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี บุตรสาร ถึงบริเวณที่นานางบุญส่ง ศรีชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นนางวันดี พลเยี่ยม ถึงบริเวณที่นานายเสือ ศรีไชยบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 (สายจากบริเวณที่นานายสมัย คำรุณสอน ถึงบริเวณลำห้วยกลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นานางวันดี บุตรสาร ถึงบริเวณที่นานางบุญส่ง ศรีชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (สายจากบริเวณที่นานางวันดี พลเยี่ยม ถึงบริเวณที่นานายเสือ ศรีไชยบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 25
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เม.ย. 63 29