คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 226/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)   14 เม.ย. 63 14
คำสั่งที่ 227/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)   14 เม.ย. 63 12
คำสั่งที่ 214/63 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   10 เม.ย. 63 13
คำสั่งที่ 212/63 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   3 เม.ย. 63 21
คำสั่งที่ 206/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)   1 เม.ย. 63 16
คำสั่งที่ 207/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563)   1 เม.ย. 63 13
คำสั่งที่ 208/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)   1 เม.ย. 63 13
คำสั่งที่ 201/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลชุมพร   31 มี.ค. 63 17
คำสั่งที่ 202/63 เรื่อง การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563   31 มี.ค. 63 14
คำสั่งที่ 204/63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย ประจำเดือน เมษายน 2563   31 มี.ค. 63 11
คำสั่งที่ 200/63 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็นผู้หักเงินนำส่งค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด   30 มี.ค. 63 15
คำสั่งที่ 199/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   27 มี.ค. 63 15
คำสั่งที่ 196/63 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)   24 มี.ค. 63 19
คำสั่งที่ 197/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ   24 มี.ค. 63 12
คำสั่งที่ 189/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   23 มี.ค. 63 15
คำสั่งที่ 190/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน   23 มี.ค. 63 14
คำสั่งที่ 191/63 เรื่อง คำสั่งให้ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   23 มี.ค. 63 17
คำสั่งที่ 193/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   23 มี.ค. 63 15
คำสั่งที่ 193/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของพัสดุ   23 มี.ค. 63 17
คำสั่งที่ 194/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบชลประทานระบบท่อ   23 มี.ค. 63 10
คำสั่งที่ 187/63 เรื่อง พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563   17 มี.ค. 63 12
คำสั่งที่ 180/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   16 มี.ค. 63 16
คำสั่งที่ 181/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   16 มี.ค. 63 11
คำสั่งที่ 182/63 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   16 มี.ค. 63 14
คำสั่งที่ 183/63 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม   16 มี.ค. 63 17
คำสั่งที่ 176/63 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรักษาความสงบเรียบร้อย   12 มี.ค. 63 15
คำสั่งที่ 177/63 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   12 มี.ค. 63 16
คำสั่งที่ 178/63 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   12 มี.ค. 63 14
คำสั่งที่ 170/63 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาเจริญถึงบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 63 13
คำสั่งที่ 171/63 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จากบริเวณบ้านนายเพชร วรนามถึงบริเวณที่นายวิวัฒน์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 63 19