คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   11 ธ.ค. 62 9
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   11 ธ.ค. 62 8
คำสั่งที่ 793/2562 เรื่อง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของจังหวัดร้อยเอ็ด   26 พ.ย. 62 14
คำสั่งที่ 791/2562 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม   22 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 788/2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 พ.ย. 62 21
คำสั่งที่ 790/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   22 พ.ย. 62 12
คำสั่งที่ 789/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   22 พ.ย. 62 14
คำสั่งที่ 787/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร พร้อมอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ   20 พ.ย. 62 11
คำสั่งที่ 782/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พ.ย. 62 11
คำสั่งที่ 786/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม   20 พ.ย. 62 20
คำสั่งที่ 785/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย   20 พ.ย. 62 12
คำสั่งที่ 784/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น   20 พ.ย. 62 14
คำสั่งที่ 783/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร   20 พ.ย. 62 19
คำสั่งที่ 781/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร   19 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 763/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   14 พ.ย. 62 9
คำสั่งที่ 761/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ย. 62 12
คำสั่งที่ 756/2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 62 14
คำสั่งที่ 751/2562 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   8 พ.ย. 62 15
คำสั่งที่ 752/2562 เรื่อง มอบหมายงานให้พนักงานเทศบาลไปร่วมรังวัดแนวเขตที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 5   8 พ.ย. 62 10
คำสั่งที่ 753/2562 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   8 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 755/2562 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรม   8 พ.ย. 62 12
คำสั่งที่ 754/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงานและลดใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลชุมพร   7 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 746/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถมดิน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมพนังลำห้วย ลงผิวจราจรลูกรัง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   5 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 747/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   5 พ.ย. 62 10
คำสั่งที่ 744/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน   4 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 745/2562 เรื่อง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งอัตรากำลังใหม่ ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรังปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)   4 พ.ย. 62 13
คำสั่งที่ 743/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   31 ต.ค. 62 10
คำสั่งที่ 740/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์   30 ต.ค. 62 10
คำสั่งที่ 741/2562 เรื่อง สั่งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   30 ต.ค. 62 13
คำสั่งที่ 742/2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 62 11