คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 600/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลไปร่วมรับเสด็จ   23 ธ.ค. 63 52
คำสั่งที่ 601/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรม   23 ธ.ค. 63 52
คำสั่งที่ 602/2563 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดเตือน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 63 45
คำสั่งที่ 603/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เข้าเวรศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 63 38
คำสั่งที่ 604/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจเวรศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 63 41
คำสั่งที่ 599/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   22 ธ.ค. 63 37
คำสั่งที่ 598/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเทศบาลตำบลชุมพร ที่ 283/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563   18 ธ.ค. 63 43
คำสั่งที่ 597/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564"   15 ธ.ค. 63 44
คำสั่งที่ 595/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   14 ธ.ค. 63 38
คำสั่งที่ 583/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 47
คำสั่งที่ 584/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 53
คำสั่งที่ 585/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 39
คำสั่งที่ 586/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 42
คำสั่งที่ 587/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 39
คำสั่งที่ 588/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 38
คำสั่งที่ 589/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 41
คำสั่งที่ 590/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 42
คำสั่งที่ 591/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 41
คำสั่งที่ 592/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 40
คำสั่งที่ 593/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 42
คำสั่งที่ 594/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   8 ธ.ค. 63 41
คำสั่งที่ 581/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เฉพาะราย   7 ธ.ค. 63 39
คำสั่งที่ 582/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว   7 ธ.ค. 63 43
คำสั่งที่ 576/2563 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน   2 ธ.ค. 63 42
คำสั่งที่ 577/2563 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากการปฏิบัติงาน   2 ธ.ค. 63 48
คำสั่งที่ 578/2563 เรื่อง การให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   2 ธ.ค. 63 38
คำสั่งที่ 562/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   25 พ.ย. 63 41
คำสั่งที่ 563/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   25 พ.ย. 63 50
คำสั่งที่ 564/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่ง   25 พ.ย. 63 39
คำสั่งที่ 565/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   25 พ.ย. 63 37