คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 501/2563 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   14 ต.ค. 63 5
คำสั่งที่ 466/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   24 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบริเวณบ้านนายชัช บุญจอง ถึงบริเวณบ้านนายแดง ไชยธงรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 462/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4(จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณลำห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 453/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   17 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 456/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 457/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 459/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง   17 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 458/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 460/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ   17 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 461/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563   17 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกรอำนวยการโครงการป้องกันโรคเบาหวานในเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563   16 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 451/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   16 ก.ย. 63 2
คำสั่งที่ 448/2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณที่นางลุน ตรีโอษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 449/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง   15 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 444/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสัญญา   11 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 445/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ และการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2   11 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 443/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 441/2563 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานครูไปช่วยงานไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น   9 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 442/2563 เรื่อง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)   9 ก.ย. 63 8
คำสั่งที่ 435/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ   3 ก.ย. 63 7
คำสั่งที่ 436/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม   3 ก.ย. 63 7
คำสั่งที่ 437/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม   3 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 438/2563 เรื่อง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4   3 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 440/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม   3 ก.ย. 63 5
คำสั่งที่ 430/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน   1 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 432/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ และการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ก.ย. 63 6
คำสั่งที่ 428/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย ประจำเดือน กันยายน 2563   31 ส.ค. 63 6
คำสั่งที่ 431/2563 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล   31 ส.ค. 63 5
คำสั่งที่ 425/2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ   28 ส.ค. 63 7