พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ
 
1.       บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.       ส่งเสริมด้านการศึกษา
3.       บำรุงรักษาซ่อมแซมก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.       กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 1622