อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนบ้านโคกสี

ภาพโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนบ้านโคกสี  ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหนองแปน บ้านโคกสี ... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 18)

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลชุมพร นำโดยท่านรองนายกคำกอง นิตยวัน รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ..... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 22)

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

เทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ต.ค. 63 (ดูู 22)

กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai flag Day) ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็..... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 51)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่าง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร ... วันที่ 13 ก.ย. 63 (ดูู 54)

โครงการวันธรรมสวนะสามัคคี ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 คณะสงฆ์อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการวันธรรมสวนะสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โดย นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประ..... วันที่ 11 ก.ย. 63 (ดูู 47)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 32)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 25)

เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกสี ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลชุมพร

เทศบาลตำบลชุมพร อ.เยมวดี จ.ร้อยเอ็ด  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร ซึ่งเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 69)

พิธีวางเสาเอก เสาโท ณ เทศบาลตำบลชุมพร

วัน พุธ ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐น. นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี ,นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร , คณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล ,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนตำบลชุมพรและพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมพิธีวา..... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 102)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 30 มี.ค. 63 (ดูู 104)

โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

ณ บ้านโคกสี วัดศรีสุวรรณาราม หมู่ 2,6,9,11,14... วันที่ 10 มี.ค. 63 (ดูู 74)

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำโดยท่านประมวล   หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร และพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลชุมพร ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ  ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ถนนกิโลเมตรที่ 4 ระหว่างทางตำบลเมยวดี – บ้านโคกสี ตำบลชุมพร โดยขอให้พร้อมกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 เป..... วันที่ 10 มี.ค. 63 (ดูู 146)

อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า เพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า เพื่อป้องกันตนเอง   ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชุมพร  ... วันที่ 7 มี.ค. 63 (ดูู 145)

โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน

โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน... วันที่ 6 มี.ค. 63 (ดูู 128)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563   คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ และท่านนายก เน้นว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย คว..... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 221)

โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน

โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน    วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดทำโครงการ โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ถนนสายบ้านหนองเดิ่น - บ้านหนองแวงห้วยทราย รอ.ถ 18-003 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด &nbs..... วันที่ 26 ธ.ค. 62 (ดูู 117)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้..... วันที่ 18 ธ.ค. 62 (ดูู 145)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=o03CqH7jMp8&feature=emb_title... วันที่ 11 ธ.ค. 62 (ดูู 97)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562... วันที่ 11 ธ.ค. 62 (ดูู 102)