อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 608 ในตำบลชุมพร

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 608 ในตำบลชุมพร ในวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร(แห่งใหม่)  ด้วยโรงพยาบาลเมยวดี ร่วมด้วยเทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1.บุคคล อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.หญ..... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 53)

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2564

นายเอกลักษณ์  นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม พนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางตามนโยบายผู้บริหาร การปฎิบัติงานของหน่วยงาน กองคลัง สำนักปลัด และกองช่าง การปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้า ประปา รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม..... วันที่ 6 ก.ย. 64 (ดูู 27)

ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยวัดป่าโคกสี-ห้วยทราย ประจำเดือนสิงหาคม 2564

... วันที่ 30 ส.ค. 64 (ดูู 33)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค.64

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค.64... วันที่ 27 ส.ค. 64 (ดูู 24)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ส.ค.64

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ส.ค.64... วันที่ 16 ส.ค. 64 (ดูู 19)

ประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลชุมพร ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 - ด้านที่ 5 ... วันที่ 13 ส.ค. 64 (ดูู 24)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1 10 ส.ค.64

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1 10 ส.ค.64... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 12)

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระชนมพรรษา

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564    ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 3 -10 มิถุนายน 2564   ... วันที่ 2 มิ.ย. 64 (ดูู 33)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 พ.ค.64

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 พ.ค.64... วันที่ 17 พ.ค. 64 (ดูู 68)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพรครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เร..... วันที่ 11 พ.ค. 64 (ดูู 81)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ให้บริการผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร ยินดีต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สามารถมาชำระได้ตามวันเวลาราชการนะคะหรือติดต่อสอบถาม 043-501909 งานจัดเก็บรายได้(หากท่านใดยังไม่เคยมาติดต่อ/ไม่มีข้อมูลการชำระปี 2563 /หรือยังไม่ได้รับการประเมินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดนำสำเน..... วันที่ 26 เม.ย. 64 (ดูู 113)

ซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้า บ้านโคกสี

กองช่าง ออกพื้นเพื่อสำรวจและซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้า บ้านโคกสี... วันที่ 26 เม.ย. 64 (ดูู 124)

ซ่อมประปาตามจุดรับแจ้งปัญหา หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 9 และบริการเติมน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพร ออกซ่อมประปาตามจุดรับแจ้งปัญหา หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 9 และบริการเติมน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ถังกลาง) หมู่ที่ 2 และ เติมถังประปาหมู่ที่ 6... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 111)

D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลชุมพร ปฎิบัติตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก "D-M-H-T-T"  D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19 D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวล..... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 49)

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2564

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2564... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 88)

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564... วันที่ 6 เม.ย. 64 (ดูู 107)

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลชุมพร  ... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 158)

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 120)

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 141)

บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา

บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 80)