หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี
ปลัดเทศบาล


นายฐปนพงศ์ เเสงใสเเก้ว
รองปลัดเทศบาล


ว่าง
หน.สำนักปลัดเทศบาล


นางนวพรรธน์ ภัทรอารีพันธ์ุ
ผอ.กองคลัง


นายสืบสกุล เทียมทัน
ผอ.กองข่าง


นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ


นางนิวาท โพนศิริ
หน.ฝ่ายปกครอง


น.ส.อภัยพร พลเยี่ยม
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางนภาพร จุดาบุตร
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้


นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ
หน.ฝ่ายการโยธา


นางสาวฐาณิตา หมุนลี
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายกิตติพงษ์ หลักแวงมล
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง