ออนไลน์ : 8

รายการดาวน์โหลด
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ม.9(8.5)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ม.9(8.6)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ม.9(8.7)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ทะเบียนหนังสือรับ
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1)
ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ม.9(8.2)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9 (3)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1)