มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 62 58
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   3 มิ.ย. 62 62
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลชุมพร   4 ก.พ. 62 134
คู่มือการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท.   28 มิ.ย. 60 215
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับ อปท.   20 มิ.ย. 60 314
คู่มือการรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น รายรับจริง - รายจ่ายจริง (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   24 พ.ค. 60 292
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   26 เม.ย. 60 305
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ online)   10 เม.ย. 60 16782
คู่มือการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.2   25 ม.ค. 60 4545
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   18 ม.ค. 60 146
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙   28 ต.ค. 59 263
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่   28 ต.ค. 59 169
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์   28 ต.ค. 59 231
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.   18 ต.ค. 59 808
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   3 ต.ค. 59 639
คู่มือการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1   21 ก.ย. 59 217
คู่มือการบันทึกข้อมูลประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือในระบบ INFO   23 ส.ค. 59 265
คู่มือการปรังปรุงข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง (LSEP)   27 ก.ค. 59 223
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   25 ก.ค. 59 163
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบประปา)   24 ก.พ. 59 460
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   8 ก.พ. 59 214
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ธ.ค. 57 543