ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) 25 ส.ค. 64 83
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กพร. ขอความร่วมมือตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) 24 ส.ค. 64 41
รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) 9 ส.ค. 64 55
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร 4 มิ.ย. 64 183
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ 21 พ.ค. 64 194
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ด้วยในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพร พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัส จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชุมพร ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ ออกนอกพื้นที่ และเฝ้าระวังการระบาดของ 18 พ.ค. 64 82
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 7 พ.ค. 64 59
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 5 ราย 30 เม.ย. 64 38
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 เม.ย. 64 38
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 64 36
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 64 37
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 23 เม.ย. 64 144
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 19 เม.ย. 64 29
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร 19 เม.ย. 64 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 9 เม.ย. 64 29
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ ประจำปี 2564 2 เม.ย. 64 45
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 2 เม.ย. 64 44
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร 29 มี.ค. 64 144
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 มี.ค. 64 70
แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 มี.ค. 64 10
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 8 มี.ค. 64 59
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 มี.ค. 64 24
ประกาศศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับสมัครและไม่ได้รับสมัคร 19 ก.พ. 64 76
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพรและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 4 ก.พ. 64 98
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 1 ก.พ. 64 33
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 012/2564 มาตราการด้านภาษีที่และค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 28 ม.ค. 64 73
กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 69
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 25 ม.ค. 64 80
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 14 ม.ค. 64 64
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 14 ม.ค. 64 78