ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ต.ค. 63 61
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ต.ค. 63 14
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 ต.ค. 63 6
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 7 ต.ค. 63 8
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 28 ก.ย. 63 18
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 ก.ย. 63 11
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัย COVID -๑๙ ตั้งแต่วันนี้ - 29 สิหงาคม 2563 13 ส.ค. 63 19
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 มิ.ย. 63 43
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 2 มิ.ย. 63 59
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ ประจำปี 2563 2 มิ.ย. 63 39
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 29 พ.ค. 63 57
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 41
การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการยื่นแบบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17 เม.ย. 63 62
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เทศบาลตำบลชุมพร 3 เม.ย. 63 20
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร 16 มี.ค. 63 755
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน 2 มี.ค. 63 176
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 13 ก.พ. 63 67
กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563 8 ม.ค. 63 274
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 3 ม.ค. 63 220
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 พ.ย. 62 251
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน 12 ก.ย. 62 367
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่องภายในเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562 5 ส.ค. 62 162
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ เรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม 24 ก.ค. 62 232
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 24 ก.ค. 62 204
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง "เลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน 24 ก.ค. 62 157
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 24 ก.ค. 62 192
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อมกรณีภัยจากสึนามิ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) 24 ก.ค. 62 194
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 24 ก.ค. 62 186
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม 24 ก.ค. 62 171
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน 17 มิ.ย. 62 138