ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 14 ม.ค. 64 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 14 ม.ค. 64 8
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 ม.ค. 64 8
ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 ม.ค. 64 47
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 28 ธ.ค. 63 14
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 28 ธ.ค. 63 16
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 ธ.ค. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ประเภทโฉนดที่ดิน (น.ส.4) 26 พ.ย. 63 35
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ประเภท(น.ส.2) 26 พ.ย. 63 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ประเภท (น.ส.3) 26 พ.ย. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ประเภท (น.ส.3ก) 26 พ.ย. 63 25
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ประเภท (สค.1) 26 พ.ย. 63 23
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ประเภทที่ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ท.ค.) 26 พ.ย. 63 25
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564 25 พ.ย. 63 24
ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 10 พ.ย. 63 41
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2 พ.ย. 63 43
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร *ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย* 27 ต.ค. 63 32
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ต.ค. 63 118
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 ต.ค. 63 27
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 ต.ค. 63 48
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ 7 ต.ค. 63 35
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 28 ก.ย. 63 59
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 ก.ย. 63 38
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 28 ส.ค. 63 8
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัย COVID -๑๙ ตั้งแต่วันนี้ - 29 สิหงาคม 2563 13 ส.ค. 63 45
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 ก.ค. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 มิ.ย. 63 8
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 มิ.ย. 63 60
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1-4 15 มิ.ย. 63 8