ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 64 2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 64 2
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 23 เม.ย. 64 80
ด่วนล่าสุด‼️ #งานประเพณีสงกรานต์ร้อยเอ็ด 9 เม.ย. 64 22
ครม. ขยายเวลาผู้ประกันตน ม.33สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ยื่นสมัครเป็น ม.39 ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้ 8 เม.ย. 64 16
เคาะแล้ว! ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ใน 41 จังหวัด 7 เม.ย. 64 16
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ ประจำปี 2564 2 เม.ย. 64 15
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 2 เม.ย. 64 16
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร 29 มี.ค. 64 73
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 มี.ค. 64 38
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 8 มี.ค. 64 32
ประกาศศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับสมัครและไม่ได้รับสมัคร 19 ก.พ. 64 42
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพรและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 4 ก.พ. 64 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 1 ก.พ. 64 0
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 012/2564 มาตราการด้านภาษีที่และค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 28 ม.ค. 64 38
หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษี ? 28 ม.ค. 64 40
กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 32
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 25 ม.ค. 64 46
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 14 ม.ค. 64 35
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 14 ม.ค. 64 47
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 ม.ค. 64 83
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 12 ม.ค. 64 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 12 ม.ค. 64 0
ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 ม.ค. 64 95
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เนื่องจากมีโรค มือ เท้า ปาก 5 ม.ค. 64 0
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 28 ธ.ค. 63 54
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) และคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 28 ธ.ค. 63 49
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 ธ.ค. 63 50
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ประเภทโฉนดที่ดิน (น.ส.4) 26 พ.ย. 63 67