ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 2 มิ.ย. 63 1
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ ประจำปี 2563 2 มิ.ย. 63 2
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 29 พ.ค. 63 5
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 4
การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการยื่นแบบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17 เม.ย. 63 17
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร 16 มี.ค. 63 32
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน 2 มี.ค. 63 49
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 13 ก.พ. 63 43
กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563 8 ม.ค. 63 134
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 3 ม.ค. 63 156
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 พ.ย. 62 103
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน 12 ก.ย. 62 303
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่องภายในเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562 5 ส.ค. 62 117
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ เรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม 24 ก.ค. 62 178
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 24 ก.ค. 62 167
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง "เลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน 24 ก.ค. 62 125
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 24 ก.ค. 62 145
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อมกรณีภัยจากสึนามิ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) 24 ก.ค. 62 123
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 24 ก.ค. 62 147
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม 24 ก.ค. 62 126
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน 17 มิ.ย. 62 104
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 มิ.ย. 62 439
ราคาที่ดิน ตอนนี้ เท่าไหร่แล้วนะ... 17 มิ.ย. 62 111
โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 20 พ.ค. 62 154
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ 8 พ.ค. 62 173
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุกานายก/ผู้ช่วยเลข 8 พ.ค. 62 167
ประกาศเตือนภัย “พายุฤดูร้อน” ฉบับที่ 3 มีผลกระทบตั้งแต่ 3-6 พ.ค. 3 พ.ค. 62 142
กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 3 พ.ค. 62 138
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ธนารักษ์เผยโฉมเหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก พร้อมขยายเวลาจอง 3 พ.ค. 62 150
ข้อควรรู้ก่อนเล่นสงกรานต์ 9 เม.ย. 62 88