สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง

สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


นางนิวาท โพนศิริ
หน.ฝ่ายปกครอง


จ.อ.วินัส ทองบุตร
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ว่าง
นิติกร


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข


พ.จ.ท.ประมวล ดาวปลื้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


น.ส.วัญเพ็ญ พัฒนโชติ
ผช.นักพัฒนาชุมชนง


นางสาวสุทธิดา ศรีคัทนา
ผช.นิติกร


นายจักรพร โป๊ะประนม
ผช.จนท.ป้องกันฯ


นายวิจิตร นนทสิทธิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายอริสนันต์ พลเยี่ยม
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายวาทะ ศรีคัทนา
พนง.ดับเพลิง


นายพงค์ศักดิ์ ถินวิชัย
พนง.ดับเพลิง


นายดำรงฤทธิ์ คงศรี
พนง.ดับเพลิง


นางอรุณี นิลจู
คนงานทั่วไป


นางสาวขวัญธิดา ชะปูแสน
คนงานทั่วไป