มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 - 29 ก.พ.63)   2 มี.ค. 63 32
แบบรายงานสถิติและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2563   3 ก.พ. 63 24
แบบรายงานสถิติและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 63 24
แบบรายงานสถิติและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชุมพร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   2 ธ.ค. 62 26
แบบรายงานสถิติและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 62 27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562   18 มิ.ย. 62 73
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   10 ต.ค. 61 121
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   10 ต.ค. 61 101
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)   1 ต.ค. 61 21
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ)   1 ต.ค. 61 23
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ต.ค. 60 95
หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี   4 ต.ค. 60 99
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค (ผู้ประสบภัยแล้ง)   24 ก.พ. 60 115
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ   28 ต.ค. 59 96
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   28 ต.ค. 59 88
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่   28 ต.ค. 59 99
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย   28 ต.ค. 59 90
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   3 ต.ค. 59 88
ผังขั้นตอนการใช้รถกู้ชีพ - กู้ภัย   3 ต.ค. 59 94
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอติดตั้งประปา   1 ส.ค. 59 94