มาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

มาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562   18 มิ.ย. 62 39
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   10 ต.ค. 61 97
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   10 ต.ค. 61 75
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ต.ค. 60 69
หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี   4 ต.ค. 60 75
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค (ผู้ประสบภัยแล้ง)   24 ก.พ. 60 90
แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบการกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ   28 ต.ค. 59 69
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   28 ต.ค. 59 62
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่   28 ต.ค. 59 73
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย   28 ต.ค. 59 66
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   3 ต.ค. 59 62
ผังขั้นตอนการใช้รถกู้ชีพ - กู้ภัย   3 ต.ค. 59 68
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอติดตั้งประปา   1 ส.ค. 59 65