กองช่าง ฝ่ายการโยธา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง ฝ่ายการโยธา

กองช่าง ฝ่ายการโยธา


นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ
หน.ฝ่ายการโยธา


นายรุ่งสยาม สามไชย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


น.ส.พรพิมล กุลฉวะ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายราชัน บุญจอง
ผช.เจ้าหน้าที่การประปา


นายประวิทย์ กิริมิตร
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นายชูพงษ์ ชมภูบุตร
พนักงานขับรถยนต์


นางยุพา ศรีไชยบาล
คนงานทั่วไป


นายสุทิน ตรีพิมาย
คนงานทั่วไป


นายชลวัฒน์ โพธิกะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายเดชา โคตุรพันธ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา


นายอนันต์ อวยชัย
พนักงานสูบน้ำ