มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)


ออนไลน์ : 13

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7) วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562   20 ส.ค. 62 14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562   7 ส.ค. 62 19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562   24 ก.ค. 62 14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562   12 มิ.ย. 62 12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562   9 พ.ค. 62 11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562   27 มี.ค. 62 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562   22 มี.ค. 62 39
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 62 44
มติ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง เห็นชอบให้โอนและรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล   30 ส.ค. 61 55
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 27 ส.ค.61   29 ส.ค. 61 70
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2561 22 ส.ค.61   24 ส.ค. 61 80
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 14 ส.ค.61   17 ส.ค. 61 79
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 6 ส.ค.2561   10 ส.ค. 61 71
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   8 มิ.ย. 61 50
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 7 พ.ค.61   11 พ.ค. 61 72
มติที่ประชุม ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง เห็นชอบการจ้างพนักงานตามภารกิจ   27 เม.ย. 61 52
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   25 เม.ย. 61 51
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 2 มี.ค.61   5 มี.ค. 61 70
ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   24 ม.ค. 61 55
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 18 ม.ค.61   22 ม.ค. 61 69
มติที่ประชุม ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   12 ม.ค. 61 52
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 15 พ.ย.60   17 พ.ย. 60 54
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 9 ต.ค.60   11 ต.ค. 60 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 25 ก.ย.60   31 ส.ค. 60 54
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 29 ส.ค.60   31 ส.ค. 60 48
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2560 23 ส.ค.60   25 ส.ค. 60 43
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 21 ส.ค.60   23 ส.ค. 60 44
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 15 ส.ค.60   17 ส.ค. 60 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 8 ส.ค.60   10 ส.ค. 60 58
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2 พ.ค.60   4 พ.ค. 60 46