ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)


ออนไลน์ : 11

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร   17 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562   9 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   2 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   29 พ.ย. 62 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562   25 พ.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   20 พ.ย. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตำบลชุมพร   7 พ.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   4 พ.ย. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   4 พ.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรังปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)   4 พ.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   25 ต.ค. 62 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร   7 ต.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 62 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร   24 ก.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562   22 ส.ค. 62 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร   6 ส.ค. 62 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่องภายในเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562   5 ส.ค. 62 14
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6 มิ.ย. 62 13