ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564   1 ก.พ. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   12 ม.ค. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   12 ม.ค. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เนื่องจากมีโรค มือ เท้า ปาก   5 ม.ค. 64 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   30 พ.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ   25 พ.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564   25 พ.ย. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 63 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2563   30 ต.ค. 63 22
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 งวดเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563   12 ต.ค. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   9 ต.ค. 63 26
ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 32
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 28
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 19
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 26
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2 ต.ค. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563   1 ก.ย. 63 27
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563   28 ส.ค. 63 34
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ส.ค. 63 33
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   3 ส.ค. 63 34
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   9 ก.ค. 63 36
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563   9 ก.ค. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563   2 ก.ค. 63 21
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   25 มิ.ย. 63 32