ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4)


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ ม.9(8.4) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   30 พ.ย. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ   25 พ.ย. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2564   25 พ.ย. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2563   30 ต.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 งวดเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563   12 ต.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   9 ต.ค. 63 3
ประกาศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 4
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 3
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 3
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   6 ต.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง สังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2 ต.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563   1 ก.ย. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563   28 ส.ค. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ส.ค. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   3 ส.ค. 63 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   9 ก.ค. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563   9 ก.ค. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563   2 ก.ค. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   25 มิ.ย. 63 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1-4   15 มิ.ย. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   2 มิ.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 พ.ค. 63 11
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยเทศบาลตำบลชุมพร ได้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุมายื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ราย   29 พ.ค. 63 9
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563   27 พ.ค. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 63 11