แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 ต.ค. 64 41
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 64 66
รายงานประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 64 41
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564   1 ต.ค. 63 94
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 63 130
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 178
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   3 ต.ค. 62 136
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 61 183
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 61 250
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 60 242
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   13 ก.ย. 59 238
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   1 ก.ค. 59 559
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2557   26 ม.ค. 58 464