แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564   1 ต.ค. 63 13
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 63 50
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 97
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   3 ต.ค. 62 58
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 61 107
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 61 163
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 60 160
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   13 ก.ย. 59 160
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   1 ก.ค. 59 420
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2557   26 ม.ค. 58 368