เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   20 ส.ค. 62 15
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   7 ส.ค. 62 12
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   24 ก.ค. 62 12
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   12 มิ.ย. 62 19
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   9 พ.ค. 62 15
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   27 มี.ค. 62 45
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   22 มี.ค. 62 40
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   11 ก.พ. 62 42
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   29 ส.ค. 61 56
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   24 ส.ค. 61 73
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   24 ส.ค. 61 54
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   16 ส.ค. 61 45
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   8 ส.ค. 61 55
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ปี61-64 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561   31 ก.ค. 61 71
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   18 ก.ค. 61 63
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   9 ก.ค. 61 73
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   9 พ.ค. 61 56
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   5 มี.ค. 61 52
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   22 ม.ค. 61 56
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานสาธารณสุข   17 ม.ค. 61 61
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพรออกรับฟังความคิดเห็นประชาคมจัดธรรมนูญตำบล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   29 ธ.ค. 60 60
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   17 พ.ย. 60 55
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   11 ต.ค. 60 53
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   27 ก.ย. 60 53
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   18 ก.ย. 60 81
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   30 ส.ค. 60 51
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   25 ส.ค. 60 58
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   23 ส.ค. 60 62
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   17 ส.ค. 60 51
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   10 ส.ค. 60 47