เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวัน 30 มีนาคม 2563   30 มี.ค. 63 57
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563   25 มี.ค. 63 36
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563   20 ก.พ. 63 66
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562   31 ธ.ค. 62 50
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562   18 ธ.ค. 62 65
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562   31 ต.ค. 62 56
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562   10 ต.ค. 62 67
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 72
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 53
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   20 ส.ค. 62 70
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   7 ส.ค. 62 70
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   24 ก.ค. 62 70
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   12 มิ.ย. 62 75
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   9 พ.ค. 62 65
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   27 มี.ค. 62 99
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   22 มี.ค. 62 84
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร   11 ก.พ. 62 88
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   29 ส.ค. 61 101
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   24 ส.ค. 61 137
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   24 ส.ค. 61 107
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   16 ส.ค. 61 92
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   8 ส.ค. 61 103
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ปี61-64 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561   31 ก.ค. 61 121
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   18 ก.ค. 61 111
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   9 ก.ค. 61 122
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   9 พ.ค. 61 105
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   5 มี.ค. 61 101
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   22 ม.ค. 61 102
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานสาธารณสุข   17 ม.ค. 61 114
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพรออกรับฟังความคิดเห็นประชาคมจัดธรรมนูญตำบล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   29 ธ.ค. 60 109