แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.2562)   25 ธ.ค. 62 71
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ธ.ค. 62 69
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ธ.ค. 62 69
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   25 ธ.ค. 62 50
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   17 ต.ค. 62 91
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565   25 ก.ค. 62 121
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6   3 ธ.ค. 61 127
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือน กันยายน พ.ศ.2561   5 ต.ค. 61 141
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5   6 ส.ค. 61 215
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)   11 พ.ค. 61 120
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4   28 ก.พ. 61 135
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   5 ม.ค. 61 132
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   9 ต.ค. 60 119
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   7 ก.ค. 60 225
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   1 พ.ย. 59 175
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2560-2562)   25 พ.ค. 59 176