มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563   1 ก.ค. 63 8
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   19 ต.ค. 61 59
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   19 ต.ค. 61 65
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชุมพรว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ   19 ต.ค. 61 55
มาตรการป้องกันการรับสินบน   19 ต.ค. 61 65
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   19 ต.ค. 61 57
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   19 ต.ค. 61 56
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   9 ต.ค. 61 65