มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 4

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   19 ต.ค. 61 48
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   19 ต.ค. 61 49
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชุมพรว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ   19 ต.ค. 61 46
มาตรการป้องกันการรับสินบน   19 ต.ค. 61 49
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   19 ต.ค. 61 46
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   19 ต.ค. 61 46
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   9 ต.ค. 61 53