การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
เทศบาลตำบลชุมพร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562   12 มิ.ย. 62 34
เทศบาลตำบลชุมพร วั ประชุมปรึกษาหารือและวางแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   17 พ.ค. 62 36
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของเทศบาลตำบลชุมพร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562   30 ม.ค. 62 38
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์ "ย้ายที่ตั้งและก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   10 ธ.ค. 61 40
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำหมู่บ้านบ้านโคกสี ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561   20 พ.ย. 61 42
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมชี้แจงการออกระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   9 พ.ย. 61 53
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดการประชุมคัดเลือกตัวแทนอาสามัคร ประจำหมู่บ้าน/ตัวแทนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561   15 ต.ค. 61 44
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561   12 ต.ค. 61 43
เทศบาลตำบลชุมพร ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ปี61-64 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5   31 ก.ค. 61 82
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ปี61-64 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5   31 ก.ค. 61 66
เทศบาลตำบลชุมพร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล   18 ก.ค. 61 74
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   18 ก.ค. 61 63
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานสาธารณสุข   17 ม.ค. 61 63
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชุมพรออกรับฟังความคิดเห็นประชาคมจัดธรรมนูญตำบล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   29 ธ.ค. 60 64
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้หมู่บ้านไปพัฒนาตามตัวชี้วัด ตามโครงการหมู่บ้านประชารัฐ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน   1 ก.พ. 60 62