การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกราต์ 2564 เมื่อวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564   19 เม.ย. 64 11
เทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564   9 เม.ย. 64 7
เทศบาลตำบลชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564   25 มี.ค. 64 5
เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564   5 ม.ค. 64 13
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563   10 ธ.ค. 63 10
เทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับคณะกรรมการบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563   2 พ.ย. 63 10
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการวันธรรมสวนะสามัคคี ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563   14 ก.ย. 63 13
เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมยวดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2563   14 ก.ย. 63 9
เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ได้ออกฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือกออก และตัดหญ้าทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563   30 มิ.ย. 63 9
เทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมประชุม "การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลข ชี มูล สงคราม" ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ณ ตลาดชุมชนบ้านชุมพร หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุ   29 มิ.ย. 63 9
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563   23 มี.ค. 63 12
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 10 - 19 มีนาคม 2563   20 มี.ค. 63 82
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   9 มี.ค. 63 83
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563   9 มี.ค. 63 12
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563   6 มี.ค. 63 81
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   24 ก.พ. 63 9
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2563   28 ม.ค. 63 10
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563   13 ม.ค. 63 9
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562   25 ธ.ค. 62 54
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562   17 ธ.ค. 62 67
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   9 ธ.ค. 62 62
เทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านศรีสว่าง ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   12 พ.ย. 62 71
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562   17 ต.ค. 62 67
เทศบาลตำบลชุมพร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562   12 มิ.ย. 62 114
เทศบาลตำบลชุมพร วั ประชุมปรึกษาหารือและวางแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   17 พ.ค. 62 114
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของเทศบาลตำบลชุมพร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562   30 ม.ค. 62 112
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์ "ย้ายที่ตั้งและก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   10 ธ.ค. 61 111
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำหมู่บ้านบ้านโคกสี ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561   20 พ.ย. 61 109
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมชี้แจงการออกระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   9 พ.ย. 61 126
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดการประชุมคัดเลือกตัวแทนอาสามัคร ประจำหมู่บ้าน/ตัวแทนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561   15 ต.ค. 61 123