การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 8

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ แบบแผนที่วางไว้ และแจ้งการเตรียมพิธีวางเสา เอก-โท สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร แห่งใหม่ การดูแลรักษาต้นรวงผึ้ง   12 พ.ค. 63 64
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุม ประจำเดือน เมษายน 2563 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 และการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทุกคนทำงาน ช่วยเหลือกันถ้อยทีถ้อยอาศัย และให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่วางไว้   2 เม.ย. 63 47
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน/กอง และมอบหมายงาน แจ้งเรื่องการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   5 มี.ค. 63 61
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานให้ทุกคนทำงานภายใต้กฎ ระเบียบ แบบแผนที่วางไว้   4 ก.พ. 63 60
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุม ประจำเดือน มกราคม 2563 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่วางไว้   8 ม.ค. 63 61
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   9 ธ.ค. 62 53
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประชุมชี้แจงแจ้งการมอบหมายงานในสำนักปลัด และแจ้งการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562   24 ต.ค. 62 81
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และการเตรียมงานโครงการธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562   30 ส.ค. 62 81
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร การเตรียมงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2562,โครงการ ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส, โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562   8 ก.ค. 62 83
รายงานการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   29 พ.ค. 62 97
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562   10 พ.ค. 62 82
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมงานวันผู้สูงอายุ แจ้งเรื่องการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่วางไว้ และเรื่องแจ้งค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาล   1 พ.ค. 62 121
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การมอบหมายงานภายในเทศบาลตำบลชุมพร การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การส่งเสริมการคัดแยกขยะของหน่วยงาน การเตรียมงานโครงการ   25 มี.ค. 62 141
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการจัดงานโครงการวันเด็กแห่่งชาติ และชี้แจงการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแจ้งให้พนักงานปฏิบัติ   10 ม.ค. 62 116
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามาขุดลอกถนนบางส่วนในตำบลชุมพร แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   4 ธ.ค. 61 152
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประชุมแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ,แจ้งเรื่องการออกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในประเมินคุณภาพและความโปร   19 พ.ย. 61 134
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการปฏิบัตงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   12 ต.ค. 61 208
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ประชุมชี้แจงเรื่องการทำงานของแต่ละส่วนให้ทำงานอย่างรอบคอบและรับผิดชอบงานที่ตัวเองได้ปฏิบัติ   21 ก.ย. 61 137
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประชุมชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ   24 ส.ค. 61 134
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561   13 ส.ค. 61 202
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   9 ก.ค. 61 226
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประชุมชี้แจงระเบียบวินัยการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานของพนักงาน การเข้าเวรยามของเวรดับเพลิง กู้ชีพกู้ภัย   22 มิ.ย. 61 152
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 2561 และการเตรียมความพร้อมในการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2561   31 พ.ค. 61 228
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 ประชุมชี้แจงระเบียบวินัยในการทำงานของพนักงาน   23 เม.ย. 61 155
เทศบาลตำบลชุมพร จัดอบรมโครงการให้ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560   18 ก.ย. 60 177
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2560   1 มิ.ย. 60 215
เทศบาลตำบลชุมพร จัดอบรมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นที่ 2 16-18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   20 ก.ย. 59 179
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559   8 ม.ค. 59 149