การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และการเตรียมงานโครงการธรรมสวนะ ปีงบประมาณ 2562   30 ส.ค. 62 13
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร การเตรียมงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2562,โครงการ ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส, โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562   8 ก.ค. 62 15
รายงานการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   29 พ.ค. 62 36
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562   10 พ.ค. 62 13
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมงานวันผู้สูงอายุ แจ้งเรื่องการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่วางไว้ และเรื่องแจ้งค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาล   1 พ.ค. 62 34
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การมอบหมายงานภายในเทศบาลตำบลชุมพร การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การส่งเสริมการคัดแยกขยะของหน่วยงาน การเตรียมงานโครงการ   25 มี.ค. 62 54
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการจัดงานโครงการวันเด็กแห่่งชาติ และชี้แจงการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแจ้งให้พนักงานปฏิบัติ   10 ม.ค. 62 48
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามาขุดลอกถนนบางส่วนในตำบลชุมพร แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   4 ธ.ค. 61 81
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประชุมแจ้งเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ,แจ้งเรื่องการออกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในประเมินคุณภาพและความโปร   19 พ.ย. 61 58
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการปฏิบัตงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   12 ต.ค. 61 52
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 ประชุมชี้แจงเรื่องการทำงานของแต่ละส่วนให้ทำงานอย่างรอบคอบและรับผิดชอบงานที่ตัวเองได้ปฏิบัติ   21 ก.ย. 61 68
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประชุมชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ   24 ส.ค. 61 64
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561   13 ส.ค. 61 73
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   9 ก.ค. 61 72
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประชุมชี้แจงระเบียบวินัยการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานของพนักงาน การเข้าเวรยามของเวรดับเพลิง กู้ชีพกู้ภัย   22 มิ.ย. 61 78
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 2561 และการเตรียมความพร้อมในการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2561   31 พ.ค. 61 71
เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 ประชุมชี้แจงระเบียบวินัยในการทำงานของพนักงาน   23 เม.ย. 61 84
เทศบาลตำบลชุมพร จัดอบรมโครงการให้ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560   18 ก.ย. 60 96
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2560   1 มิ.ย. 60 102
เทศบาลตำบลชุมพร จัดอบรมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นที่ 2 16-18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร   20 ก.ย. 59 90
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559   8 ม.ค. 59 75