เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 4

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562   1 ต.ค. 62 110
ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   1 ต.ค. 62 72
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 100
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 101
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 97
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2562   5 ก.ค. 62 157
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2562   5 มิ.ย. 62 103
รานงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 119
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 108
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562   9 เม.ย. 62 130
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   7 มี.ค. 62 130
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลชุมพร   6 มี.ค. 62 127
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   6 มี.ค. 62 179
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562   8 ก.พ. 62 1076
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561   8 ม.ค. 62 350
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 61 121
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 พ.ย. 61 137
รูปแบบตัวพิมพ์ (FONT) 13 รูปแบบ   12 ต.ค. 61 347
หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่   12 ต.ค. 61 241
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 259
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม   3 ต.ค. 61 239
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม   3 ต.ค. 61 168
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม งบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 171
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ   2 ต.ค. 61 160
ธรรมนูญตำบลชุมพร พ.ศ.2561   17 ส.ค. 61 264
โปรแกรม TeamViewer ฟรี ควบคุมคอมฯ ระยะไกล   22 มี.ค. 61 278
ฟอร์น th saraban   22 มี.ค. 61 323