เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 3

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
155/2563 เรื่องเชิญประชุม   21 ม.ค. 63 0
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562   1 ต.ค. 62 23
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 19
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 31
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 27
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2562   5 ก.ค. 62 29
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2562   5 มิ.ย. 62 27
รานงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 37
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 37
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562   9 เม.ย. 62 48
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   7 มี.ค. 62 47
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลชุมพร   6 มี.ค. 62 45
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   6 มี.ค. 62 46
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562   8 ก.พ. 62 119
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561   8 ม.ค. 62 73
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 61 42
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 พ.ย. 61 46
รูปแบบตัวพิมพ์ (FONT) 13 รูปแบบ   12 ต.ค. 61 88
หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่   12 ต.ค. 61 73
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 109
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม   3 ต.ค. 61 73
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม   3 ต.ค. 61 89
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม งบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 88
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ   2 ต.ค. 61 80
ธรรมนูญตำบลชุมพร พ.ศ.2561   17 ส.ค. 61 73
โปรแกรม TeamViewer ฟรี ควบคุมคอมฯ ระยะไกล   22 มี.ค. 61 103
ฟอร์น th saraban   22 มี.ค. 61 98