เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 3

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562   1 ต.ค. 62 47
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 41
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 50
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 50
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2562   5 ก.ค. 62 89
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2562   5 มิ.ย. 62 49
รานงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 58
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 57
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562   9 เม.ย. 62 69
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   7 มี.ค. 62 71
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลชุมพร   6 มี.ค. 62 68
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   6 มี.ค. 62 109
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562   8 ก.พ. 62 367
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561   8 ม.ค. 62 156
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 61 63
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 พ.ย. 61 71
รูปแบบตัวพิมพ์ (FONT) 13 รูปแบบ   12 ต.ค. 61 220
หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่   12 ต.ค. 61 149
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 176
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม   3 ต.ค. 61 149
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม   3 ต.ค. 61 112
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม งบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 111
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ   2 ต.ค. 61 101
ธรรมนูญตำบลชุมพร พ.ศ.2561   17 ส.ค. 61 102
โปรแกรม TeamViewer ฟรี ควบคุมคอมฯ ระยะไกล   22 มี.ค. 61 168
ฟอร์น th saraban   22 มี.ค. 61 209