เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 3

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562   1 ต.ค. 62 74
ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   1 ต.ค. 62 24
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 63
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 71
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   2 ส.ค. 62 70
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2562   5 ก.ค. 62 131
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2562   5 มิ.ย. 62 72
รานงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 81
งบทดลอง เดือนเมษายน 2562   3 พ.ค. 62 79
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562   9 เม.ย. 62 93
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   7 มี.ค. 62 93
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลชุมพร   6 มี.ค. 62 93
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลชุมพร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   6 มี.ค. 62 146
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562   8 ก.พ. 62 763
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561   8 ม.ค. 62 251
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 61 85
รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 พ.ย. 61 95
รูปแบบตัวพิมพ์ (FONT) 13 รูปแบบ   12 ต.ค. 61 299
หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะตามร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่   12 ต.ค. 61 210
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 218
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม   3 ต.ค. 61 211
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม   3 ต.ค. 61 135
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม งบประมาณ 2561   3 ต.ค. 61 135
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ   2 ต.ค. 61 123
ธรรมนูญตำบลชุมพร พ.ศ.2561   17 ส.ค. 61 169
โปรแกรม TeamViewer ฟรี ควบคุมคอมฯ ระยะไกล   22 มี.ค. 61 246
ฟอร์น th saraban   22 มี.ค. 61 290